กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมนำโมเดลโซนนิ่งร้านเกมจากญี่ปุ่นและเกาหลีมาใช้ในประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรายงานความคืบหน้าหลังจากประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ มอบหมายให้ สวธ. ไปศึกษาแนวทางการจัดโซนนิ่งร้านเกม ซึ่งเป็นการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ใช้บริการในร้านเกม โดย สวธ. ได้เชิญผู้ประกอบกิจการร้านเกม พนักงานเจ้าหน้าที่ บริษัทผู้ผลิตเกมและผู้ใช้บริการร้านเกม ที่มีอายุเกินกว่า 18 ปี รวมถึงสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ผลจาการประชุมหาเรื่องดังกล่าวได้ข้อสรุปว่าจะต้องมีการศึกษาตัวอย่างการจัดโซนนิ่งในต่างประเทศ เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานที่ดีและมีประสิทธิภาพของต่างประเทศ ที่เห็นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับวิถีทางวัฒนธรรมและสภาพสังคมของประเทศไทย

B31EDEE1-89FD-47BA-B443-6329818F7444_mw1024_mh1024_s

โดยทาง สวธ. จะดำเนินการศึกษาตัวอย่างจากหลายๆประเทศ อาทิ ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี ซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบการจัดการร้านเกมในรูปแบบการจัดการพื้นที่การให้บริการแบบโซนนิ่ง เพื่อศึกษาในรายละเอียดว่ามีการจัดโซนนิ่งอย่างไร มีผลดีและผลเสียอย่างไรบ้าง รวมถึงอุปสรรคต่างๆ อย่างไรบ้าง เพื่อนำมาปรับใช้เป็นตัวอย่าง ทั้งนี้การดำเนินการเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ มองว่า เพื่อทำให้ภารกิจด้านงานวีดิทัศน์เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานที่ที่ดูแลเรื่องร้านเกมโดยเฉพาะ สวธ. ซึ่งมีหน้าที่เรื่องนี้โดยตรง  ซึ่งจะสรุปผลการศึกษาและจัดทำแผนการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวภายในเดือนธันวาคมนี้ และจะมีการจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปความเห็นอีกครั้ง

ที่มา – nationtv

Leave a Reply