กสทช. อนุญาตให้ประชาชนมีและใช้อุปกรณ์ Set-Top-Box ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

NBTC

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้ลง “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พ.ศ. ๒๕๕๖” โดยมีใจความสำคัญอยู่ที่

“ข้อ 4 ให้อุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Set-Top-Box) ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตมี ใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม แต่ไม่ได้รับยกเว้นใบอนุญาตทำ นำเข้า นำออก หรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
ข้อ 5 ให้สถานีรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อการรับชมโดยเฉพาะซึ่งมิได้มีการนําสัญญาณไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใน เชิงพาณิชย์ ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม”

โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ที่มา – Blognone ราชกิจจานุเบกษา