ที่ประชุม กทค. เตรียมตั้งคณะอนุกรรมการออกเกณฑ์ประมูลคลื่น 1800 MHz

nbtcที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติในเรื่องที่เกี่ยวกับคลื่น 1800 MHz ที่กำลังจะหมดสัญญาสัมปทานในเดือนกันยายน (Truemove ไม่ H และ GSM1800) ดังนี้

  • รับทราบรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อม สำหรับการบริหารคลื่นความถี่วิทยุคมนาคมระบบ เซลลูล่า 1800 MHz (หมายเหตุ: ผมอยู่ในคณะอนุกรรมการชุดนี้ด้วยนะครับ)
  • เห็นชอบหลักการ เตรียมแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz” โดยมี กทค. ทั้ง 5 คน และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ จัดทำหลักเกณฑ์การประมูลคลื่น 1800 MHz
  • ศึกษาประเด็นกฎหมายเพิ่มเติม เช่น เมื่อสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สามารถทำการขอปรับปรุงคลื่นความถี่ที่ถือครองอยู่ได้หรือไม่, ศึกษาประเด็นการโอนย้ายลูกค้าที่มีอยู่ (ย้ายแบบจำนวนมากๆ) ทำได้หรือไม่, ประเด็นการ Re-farm คลื่นความถี่ที่อยู่ภายใต้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะสามารถดำเนินการได้อย่างไร เพื่อให้เกิดการจัดสรรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด, ศึกษาประเด็นเรื่องเลขหมายที่บริษัท True Move และ DPC ได้รับการจัดสรรไปแล้ว และกำลังถูกใช้งานอยู่ จะต้องคืนเลขหมายดังกล่าวให้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือคืนให้แก่ กสทช.

ที่มา – เว็บไซต์ กสทช.

Leave a Reply