มาใหม่ Apple ได้สิทธิบัตรแป้นสัมผัสที่เป็นแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ในตัว

apple25-1-2556Apple ได้สิทธิบัตรเกี่ยวกับการประดิษฐ์แป้นสัมผัสสำหรับรองรับการป้อนคำสั่งของ ผู้ใช้งาน โดยการออกแบบใช้แผงตัวนำไฟฟ้าฝังไว้ใต้แป้นสัมผัส ซึ่งแผงตัวนำชุดเดียวกันนี้จะทำหน้าที่ดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนำไปหมุนเวียนเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเลี้ยงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายใน ตัวอุปกรณ์ด้วยประโยชน์สำคัญประการแรกที่ได้รับจากเทคโนโลยีนี้ คือสามารถลดขนาดของอุปกรณ์ให้เล็กลงได้ เนื่องจากพื้นที่รับการสั่งงานด้วยการสัมผัสและพื้นที่รับพลังงานแสงถูกนำมา ซ้อนทับเป็นบริเวณเดียวกันนอกจากนี้ ด้วยแนวทางการออกแบบอุปกรณ์ตามเทคนิคข้างต้น ยังเป็นการพัฒนาความสามารถจากแป้นสัมผัสที่โดยปกติจะรับรู้การสั่งงานได้จาก การสัมผัสโดยตรงเท่านั้น ให้เพิ่มการรับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงของแสงที่ตกกระทบตัวมันด้วย หรือกล่าวได้ว่ามีการทำงานเป็นเซ็นเซอร์แบบ optical นั่นเองอย่างไรก็ตาม สิทธิบัตรนี้ยังคงใช้เทคนิคการฝังตัวนำไว้ใต้พื้นผิวอุปกรณ์เพื่อรับการ สัมผัสและรับแสงที่ตกกระทบ ซึ่งยังไม่สามารถนำมาปรับใช้กับหน้าจอสัมผัสได้ เพราะแผงตัวนำดังกล่าวจะไปบดบังการแสดงผลของหน้าจอนั่นเอง

 

 

ที่มา – Patently Apple, ข้อมูลสิทธิบัตรจาก FPO

Leave a Reply