Baidu Antivirus ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง ความปลอดภัยมาตราฐาน ISO/IEC 27001

Baidu Antivirus ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตราฐาน ISO/IEC 27001 จาก British Standards Institution หรือ BSI Group ด้านความเป็นเลิศเรื่องการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล

BAV ISO_PR iamge

สำหรับมาตราฐาน ISO/IEC 27001 เป็นประกาศนียบัตรรับรองที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก จะออกเอกสารรับรองให้กับผลิตภัณฑ์ที่ปฎิบัติอย่างเข้มงวดและดีที่สุดตามข้อกำหนดของ BSI Group ในด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล โดยเว็บไซต์ BSI Group ระบุว่ามาตราฐาน ISO/IEC 27001 ช่วยให้รู้เท่าทันและช่วยลดความเสี่ยงที่มีต่อข้อมูลสำคัญและสามารถควบคุมได้อย่างเหมาะสม

การได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตราฐาน ISO/IEC 27001 ของ “ไป่ตู้ แอนตี้ไวรัส” มีขึ้นพร้อมกับการได้รับรางวัล Advanced+ ในการทดสอบ Real-World Protection Test ระหว่างเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2557 จากองค์กร AV-Comparatives

นอกจาก “ไป่ตู้ แอนตี้ไวรัส” แล้ว ด้านแอพพลิเคชั่นของไป่ตู้ที่พิมพ์ข้อความภาษาญี่ปุ่นอย่าง “ชิเมจิ” (Simeji) ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ได้รับประกาศนียบัตร ISO/IEC 27001 ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรที่รับประกันการปฏิบัติตามมาตรฐานระดับโลกอันเข้มงวดของ “ชิเมจิ” (Simeji) ในด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ด้วยเช่นกัน