Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S “ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ”

camcompareSmartphone ของ Sony มีจุดหนึ่งที่ทุกคนมักพูดถึงกันเสมอ นั้นคือเรื่องของกล้องถ่ายรูป ในรอบปีที่ผ่านมา Sony Xperia S น่าจะเป็นรุ่นที่ทุกคนก็ชื่นชอบในคุณภาพของกล้องที่ทำได้ ปลายปีที่ผ่านมา ทั้ง Xperia TX / V ก็ทำออกมาได้สวย และล่าสุดกับ Z ที่ยังมีจุดขายเรื่องของกล้องถ่ายรูป แต่เมื่อทั้ง 3 เครื่องมาถ่ายรูปแข่งกัน ใครจะให้ผลงานออกมาอย่างไร

Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article

 

เพราะของรุ่นเก่า บางทีอาจให้คุณภาพที่ดีกว่ารุ่นใหม่ได้เช่นกัน การทดลองถ่ายครั้งนี้ เป็นการทำ Xperia S / TX / Z มาถ่ายรูปในสภาพเดียวกัน เวลาเดียวกัน มุมเดียวกัน และทุกการถ่าย เป็นการถ่ายด้วย Auto ของเครื่อง ผลงานที่ได้เป็นอย่างไร ลองดูกันครับ^^

 

Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article เครื่องที่ใช้ทำการทดสอบ

Xperia S​ : Firmware Build Version : 6.1.A.2.55

Xperia TX : Firmware Build Version : 7.0.A.3.212

Xperia Z : Firmware Build Version : 101.1.A.1.350

ภาพกลางวัน

ภาพที่ถ่ายเป็นเวลาช่วงบ่าย สภาพอากาศเปิดโล่งมีแดด เป็นภาพกลางแจ้งทั้งหมด

Xperia S

Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article

Xperia TX

Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article

Xperia Z

Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article

ผลงานภาพกลางวัน : ในสภาพแสงกลางวัน ทั้ง 3 ทำออกมาได้ผ่านเกณฑ์ที่ควรจะเป็น ในส่วนภาพของ Xperia S มีความเข้มของสีที่จัดมากกว่าเพื่อน รายละเอียดโดยรวมอาจหายไปบ้าง แต่ White Balance ถือว่าใช้ได้อยู่ ส่วน Xperia TX ความจัดของภาพน้อยกว่า แต่การเกลี่ยรายละเอียด การเลือก Focus รวมถึง White Balancex ให้ผลงานลงตัวที่สุดในการทดลองครั้งนี้ ส่วน Xperia Z ทำผลงานได้ดีมาก ไม่ว่าจะเรื่องคุณภาพของภาพ White Balance แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในการถ่ายคือ การเลือก Focus ของ Software ยังไม่ค่อยลงตัวนัก และยังมีรายละเอียดของภาพที่หายไปเมื่อขยายลงไปในภาพ งานนี้ถือว่าทั้ง 3 ไม่มีใครกินใครลงแบบขาดลอยนัก

ภาพกลางคืน

ภาพที่ถ่ายเป็นช่วงเวลากลางคืน เป็นเวลาช่วง 2 ทุ่มเป็นต้นไป

Xperia S

Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article

Xperia TX

Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article

Xperia Z

Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article

ผลงานภาพกลางคืน : จุดที่เป็นข้อจำกัดของกล้องโทรศัพท์มือถือเกือบทั้งหมด เรียกว่าใครถ่ายออกมาสวย เป็นอะไรที่ดึงดูดให้คนอยากเป็นเจ้าของได้ไม่ยากกันเลยทีเดียว สำหรับ Xperia S ความไวในการจับภาพเป็นอุปสรรคเดียวที่ทำให้บางจังหวะ เพราะถ้าตั้งใจถ่ายจริงๆ Xperia S ก็ยังไหวกับกลางคืนได้ ในส่วน Xperia TX ถือว่าทำภารกิจนี้คล่องสุด การ Focus ที่ค่อนข้างถูกต้อง การเก็บรายละเอียดต่างๆ ถือว่าถ่ายง่ายและได้คุณภาพที่ลงตัวสุดในสภาวะกลางคืน ส่วน Xperia Z ภาพรวมให้ทุกอย่างดีไม่แพ้ TX แต่สิ่งเดียวที่ต้องการการปรับปรุงคือ การเลือกจุด Focus ที่ดูน่าขัดใจไปสักหน่อย สำหรับภารกิจครั้งนี้ Xperia TX ทำออกมาได้ลงตัวสุด ในขณะที่ Z ยังขาดอะไรบางอย่างอีกเล็กน้อย และ Xperia S ที่ถ้าไปถึงจุดที่ถูกใจ อาจต้องใช้ฝีมือกันสักหน่อย

ภาพแสงน้อย

ภาพที่ถ่ายเป็นภาพที่ใช้แสงช่วงเวลาก่อนพระอาทิตย์ตกดินจนถึงเกือบพลบค่ำ

Xperia S

Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article

Xperia TX

Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article

Xperia Z

Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article

ผลงานภาพแสงน้อย : สภาพแสงน้อยแบบพระอาทิตย์กำลังตก มักสร้างความสับสนให้กับมือถือเวลาจะถ่ายได้ง่ายๆ สำหรับ Xperia S ภาพที่ได้ค่อนข้างฟุ้งมากไปสักนิด White Balance ค่อนข้างดูซีดกว่าความเป็นจริงไปสักเล็กน้อย ในขณะที่รายละเอียดการเก็บภาพรวมๆ ถือว่าทำได้ดีแล้ว ส่วน Xperia TX ให้ผลงานคล้ายๆกับ Xperia S แต่เก็บอาการฟุ้งกับ White Balance ได้สมบูรณ์กว่า แต่การเก็บอาการนี้ ยังปรับให้ลงตัวมากกว่านี้ได้อีก ในขณะที่ Xperia Z ให้ผลงานที่สมจริงกับสภาพแวดล้อม ณ เวลาที่ถ่ายที่สุด แต่อาการรายละเอียดภายในภาพไม่สมบูรณ์ ยังคงเป็นจุดที่ทำให้ภาพแสงน้อยของ Xperia Z ยังไม่สุดเท่าไหร่นัก แต่ในโจทย์ข้อนี้ ถือว่า Xperia Z ทำได้ลงตัวสุด

ภาพในอาคาร

ภาพถ่ายภายในอาคาร ถ่ายในแสงหลอดไฟแบบ Fluorescent

Xperia S

Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article

Xperia TX

Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article

Xperia Z

Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article
Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article

ผลงานภาพในอาคาร : แสงไฟในอาคาร บางทีมักสร้างความงุนงงกับกล้องมือถือได้ไม่ยาก ผลงานของ Xperia S แสดงให้เห็นว่าการเจอหลอดไฟบางจุด ก็ทำให้ภาพออกมาเพี้ยนไปพอสมควร หากไม่ติดเรื่องภาพฟุ้งมากไป กับ White Balance ที่ดูซีดกว่าความจริง ภาพในอาคารของ Xperia S ก็ไม่มีปัญหาเช่นกัน สำหรับ Xperia TX ออกมาลงตัวที่สุดในโจทย์นี้ ไม่ว่าจะเรื่องการเก็บรายละเอียด White Balance รวมถึงสีของภาพที่ได้ ในขณะที่ Xperia Z ให้ผลงานรวมๆ คล้ายกับ TX ก็จริง แต่ในแง่การเก็บรายละเอียด สี และองค์ประกอบรวม กลับมีอาการคล้ายๆกับใน Xperia S ที่ดูขาดๆ เกินๆ ไปสักหน่อย สำหรับในโจทย์นี้  ภาพรวมแล้ว Xperia TX เฉือน Z ไปเล็กน้อย

Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article บทสรุปภาพรวม

ถือเป็นอีกครั้งที่ผลออกมาไม่ค่อยเอกฉันท์มากนัก อาจเพราะด้วยความเป็นมือถือค่ายเดียวกัน ทำให้การ Set ลักษณะนิสัยของกล้องไม่ค่อยต่างกันมาก หลายๆรูป เป็นไปตามธรรมชาติข้อจำกัดของกล้องจากโทรศัพท์มือถือ แต่ในขณะที่หลายรูปก็บอกศักยภาพของเครื่องได้ดีทีเดียว

หากมองในภาพรวมแล้ว Xperia ทั้ง 3 รุ่นใน Auto Mode ถือว่าถ่ายออกมาได้ดี แต่อาจต้องใช้ฝีมือกันบ้าง หรือใช้การปรับแต่งช่วยให้มากกว่านี้ ผลการทดลองครั้งนี้ TX ถือว่าทำผลงานรวมๆ ดีที่สุดในหมู่เพื่อน ความเที่ยงตรงของ White Balance การเลือก Focus ถือเป็นกล้องที่ถ่ายง่าย ถ่ายแล้วหวังผลได้น่าพอใจสุดในการทดสอบครั้งนี้ ในขณะเดียวกัน Xperia S ยังให้ผลงานที่ยังวางใจได้ ถึงการทำงานกล้องอาจจะคิดช้าทำช้าไปสักหน่อย อาจไม่เหมาะกับการยก ถ่าย แล้วสวยเลย แต่ถ้าใช้ฝีมือในการถ่าย ยังไงก็ออกมาลงตัวได้

Camera Battle : Sony Xperia Z Vs TX Vs S ศึกสายเลือดที่ไม่เกี่ยงอายุ mobile photo article ส่วน Xperia Z ด้วยความที่ Software เครื่องยังค่อนข้างใหม่ ผลงานที่ได้ถือว่ายังต้องปรับอีกพอสมควร เพราะภาพถ่ายที่ออกมา ถึงมองผ่านจะสวยมาก แต่ถ้ามองถึงรายละเอียกภาพ จะพบว่า Xpeira S กับ Xperia TX ที่ในภาพเดียวกัน มุมเดียวกัน อาจไม่สวยเท่า แต่ก็ได้รายละเอียดภาพที่ครบกว่า รวมถึงการเลือก Focus ของระบบ Auto ที่ยังดูงงๆชีวิตไปสักหน่อย

บางทีนี่อาจเป็น Sony Style ที่ต้องให้ Software คอยเก็บประสบการณ์ให้กล้องเรื่อยๆ เพราะ Xperis S กับ​ TX ตอนออกมาใหม่ๆ ก็ให้ภาพที่ค่อนข้างน่าผิดหวังในช่วงแรกอยู่ แต่ถ้ามองว่า Xperia Z ใน Software รุ่นแรกๆ ทำผลงานรวมได้ขนาดนี้ ก็ถือเป็นลางดีว่าเมื่อ Sony ปรับคุณภาพการใช้งาน Xperia Z ให้ดีกว่านี้แล้ว ภาพที่ถ่ายออกมาจะลงตัวกว่านี้ได้เช่นกัน

แต่เอาเท่าที่มีตอนนี้ Xperia Z / TX และ S ยังคงเป็น Smartphone ที่หวังผลการถ่ายได้แน่นอนครับ^^