CAT เตรียมฟ้อง กสทช. เรียกค่าเสียหาย 275,000 ล้านบาท กรณีสั่งคืนคลื่น 1800MHz

CAT Telecom

นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT Telecom ให้ข้อมูลว่าบอร์ดบริหารของ CAT อนุมัติกรอบวงเงิน 280 ล้านบาทเป็นค่าธรรมเนียมในการยื่นฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครองแล้วคดีนี้ CAT จะฟ้อง กสทช. ที่ออกประกาศเรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรคมนาคมในกรณีสิ้นสุดอายุ การอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาประกอบกิจการโทรคมนาคม (ประกาศเรื่องคลื่น 1800MHz ต้องกลับไปที่ กสทช.) เพราะจะทำให้ CAT สูญเสียรายได้จากคลื่น 1800MHz ที่ CAT เชื่อว่าสามารถครอบครองได้ถึงปี 2568 (ตามอายุใบอนุญาตของ CAT, ไม่ใช่อายุสัมปทานที่หมดในเดือนที่แล้ว)

ส่วนค่าเสียหาย CAT ตีไว้ 275,000 บาท โดยประเมินจากเลขหมาย 17-18 ล้านเลขหมาย และรายได้เฉลี่ย 200-300 บาทต่อเดือน

ที่มา -Blognone  ไทยรัฐ

Leave a Reply