Facebook ไม่สามารถเข้าได้ ณ ตอนนี้

เมื่อเวลา 14.00 ของวันที่ 27 มกราคม 2558  Facebook ไม่สามารถเข้าได้ เป็นเวลา 15 นาที  ทาง website Facebook ขึ้นข้อความดังนี้ ซึ่งตอนนี้ สามารถเข้าใช้งานได้เป็นปกติแล้ว

Screen Shot 2558-01-27 at 1.22.58 PM