Google ยื่นจดสิทธิบัตรการคิดค่าใช้จ่ายร่วมกันและบันทึกยอดหนี้ระหว่างผู้ใช้ด้วยกันเอง

Google

Google ยื่นขอสิทธิบัตรเกี่ยวกับการจ่ายเงินด้วยสมาร์ทโฟน โดยประเด็นสำคัญอยู่ที่การชำระค่าใช้จ่ายแบบกลุ่ม ทำให้กลุ่มผู้ใช้สามารถบันทึกได้ว่าในการจ่ายเงินร่วมกันแต่ละครั้งนั้น ใครออกเงินเท่าไหร่ และใครยังติดเงินคนอื่นอยู่อีกบ้าง

ตัวอย่างเช่นการที่ผู้ใช้กลุ่มหนึ่งไปสังสรรค์รับประทานอาหารกันในร้าน และตกลงว่าจะช่วยกันออกเงินค่าอาหาร จนเมื่อถึงตอนเรียกเก็บเงินแล้วก็จะต่างคนต่างนำเงินออกมาจ่าย แต่บางครั้งก็อาจให้ใครคนใดคนหนึ่งออกเงินไปก่อน โดยคนอื่นๆ ที่เหลือก็จะจ่ายเงินคืนให้ในภายหลัง (ว่าง่ายๆ ก็คือติดเงินกันไว้ก่อนนั่นเอง) กรณีนี้ระบบที่ Google ยื่นขอจดสิทธิบัตรจะสามารถช่วยบันทึกเพื่อติดตามยอดเงินที่ค้างกันระหว่าง ผู้ใช้ให้โดยอัตโนมัติ

ตามแนวคิดของสิทธิบัตร กลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการใช้งานระบบนี้ต้องลงทะเบียนร่วมกันก่อนเพื่อยืนยันว่า ต้องการให้มีการติดตามและคิดค่าใช้จ่ายแบบกลุ่ม หากสมมติให้ในกลุ่มมีด้วยกัน 3 คน คือ A, B และ C ระบบจะสร้างบัญชีให้ A โดยแบ่งเป็นยอดตัวเลข 2 ส่วน คือส่วนแรกเป็นเงินติดค้างระหว่าง A-B และส่วนที่ 2 คือยอดเงินติดค้างระหว่าง A-C

ในทำนองเดียวกันระบบจะสร้างบัญชีให้ B โดยระบุยอดเงิน 2 ส่วน คือยอดติดค้างระหว่างนาย B-A และ B-C ในขณะที่ยอดเงินในบัญชีของ C ก็จะอ้างถึงการติดเงินกันระหว่าง C-A และ C-B เช่นเดียวกัน

ระบบนี้จะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้กับทุกธุรกรรมที่ระบุว่าเป็นค่าใช้ จ่ายแบบกลุ่ม และการทำบัญชีก็จะหักลบกลบหนี้หรือทบเพิ่มกันไปเรื่อย จนกว่าจะมีการเคลียร์เงินส่วนที่ติดค้างระหว่างกันไว้ในท้ายที่่สุด

ดูไปแล้วระบบนี้อาจเป็นเรื่องพื้นๆ แต่น่าจะมีประโยชน์จริงในชีวิตประจำวันไม่น้อย

ที่มา -Blognone  GeekWire, ข้อมูลสิทธิบัตรจาก FPO

Leave a Reply