Google ได้สิทธิบัตรวิธีตรวจจับการมองวัตถุของผู้ใช้แบบใหม่

Google

Google ได้สิทธิบัตรฉบับใหม่ว่าด้วยเรื่องของการตรวจจับการมองวัตถุของผู้ใช้ด้วย วิธีการใหม่ ซึ่งคาดว่าเป็นเทคนิคที่จะเริ่มนำมาปรับใช้งานใน Google Glass เป็นงานแรก

แต่เดิมนั้น Google Glass มีการใช้งานสิทธิบัตรเกี่ยวกับระบบ augmented reality ซึ่งจะแสดงภาพบนตัวแว่นให้สัมพันธ์กับภาพที่ผู้ใช้มองผ่านแว่น Google Glass ซึ่งวิธีการดังกล่าวตัวอุปกรณ์เพียงแค่เก็บภาพที่อยู่ตรงหน้าผู้ใช้งานด้วย กล้องถ่ายภาพขนาดเล็ก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วผู้ใช้อาจไม่ได้กำลังมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็เป็นได้ เพราะอาจกำลังเหลือบมองด้านข้าง หรือแม้แต่หลับตาด้วยซ้ำ

Google จึงพัฒนาเทคนิคใหม่ที่จะใช้กล้องถ่ายภาพขนาดเล็กเพิ่มอีกตัว คอยตรวจจับการเคลื่อนไหวของนัยน์ตาดำ เพื่อตรวจสอบว่าแท้จริงแล้วผู้ใช้กำลังมองสิ่งใดกันแน่ มีการเหลือบมองไปยังทิศทางไหน ที่สำคัญกล้องดังกล่าวจะสามารถรับรู้อารมณ์ของผู้ใช้งานได้ด้วยการตรวจสอบ การขยายของรูม่านตาในแต่ละช่วงเวลา และสามารถนำข้อมูลเรื่องการมองวัตถุต่างๆ ของผู้ใช้นี้ไปวิเคราะห์ต่อยอดได้อีกว่าผู้ใช้โดยมากมองสิ่งต่างๆ เป็นเวลานานขนาดไหน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ย่างยิ่งต่อการพัฒนาโฆษณาสินค้าและบริการ

ที่มา -Blognone  Android Community, ข้อมูลสิทธิบัตรจาก FPO

Leave a Reply