SuperComputer Watson ใช้งานแล้วกับธุรกิจประกัน-การแพทย์

Watsonมีการประกาศจาก IBM แล้วว่า Super Computer Watson จะมีการเริ่มใช้งานจริงสำหรับงานด้านการแพทย์และสุขภาพแล้ว ลูกค้าสองรายคือ บริษัทประกันสุขภาพ WellPoint และศูนย์วิจัยมะเร็งMemorial Sloan-Kettering Cancer Center ในสหรัฐ เครื่องคอมพิวเตอร์ SuperComputer Watson นั้นจะคำนวนประวัติด้านการแพทย์ของผู้ป่วยให้คำแนะนำแก่นักงานทั้งสององค์กรว่าควรทำอย่างไรบ้างกับผู้ป่วย เช่นกรณีของศูนย์มะเร็ง Watson จะแนะนำวิธีการรักษาที่น่าจะประสบความสำเร็จมากที่สุด ส่วนกรณีของประกันสุขภาพก็จะแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะกับค่าใช้จ่ายมากที่ สุด

IBM จะนำข้อมูลมะเร็วปอดของผู้ป่วยมากกว่า 1,500 รายและเอกสารวิชาการตำราเรียนมากกว่า 2 ล้านหน้า ให้ Watson เพื่อเรียนรู้วิธีรักษาอย่างเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม IBM ยืนยันว่า Watson ไม่ได้ทำหน้าที่ตัดสินใจในการรักษาผู้ป่วยแต่อย่างใด เพียงแค่ให้คำแนะนำกับแพทพ์เพื่อลดภาระในการค้นหาข้อมูลนั่นเอง

IBM บอกว่า Watson รุ่นนี้มีประสิทธิภาพดีกว่ารุ่นที่ชนะการแข่งขัน Jeopardy! เมื่อปี 2011 ถึง 240%

 

 

ที่มา – IBM, AP

Leave a Reply