ICT สั่งปิดเว็บไซต์ผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แล้วกว่าแล้ว 1,200 เว็บไซต์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการดำเนินการตรวจสอบเว็บไซต์ที่เข้าข่ายหมิ่นสถาบัน ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้หารือและมอบหมายให้ไอซีทีเร่งตรวจสอบและดำเนินการอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะเว็ปไซต์ที่ดำเนินการผิดพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คอมพิวเตอร์ ที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีเว็ปไซต์จำนวนมากและไอซีทีทำการปิดไปแล้วถึง 1,200 เว็บไซต์

Read more