Tagged: แป้นสัมผัสที่เป็นแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ในตัว

มาใหม่ Apple ได้สิทธิบัตรแป้นสัมผัสที่เป็นแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ในตัว 0

มาใหม่ Apple ได้สิทธิบัตรแป้นสัมผัสที่เป็นแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ในตัว

Apple ได้สิทธิบัตรเกี่ยวกับการประดิษฐ์แป้นสัมผัสสำหรับรองรับการป้อนคำสั่งของ ผู้ใช้งาน โดยการออกแบบใช้แผงตัวนำไฟฟ้าฝังไว้ใต้แป้นสัมผัส ซึ่งแผงตัวนำชุดเดียวกันนี้จะทำหน้าที่ดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนำไปหมุนเวียนเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเลี้ยงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายใน ตัวอุปกรณ์ด้วยประโยชน์สำคัญประการแรกที่ได้รับจากเทคโนโลยีนี้ คือสามารถลดขนาดของอุปกรณ์ให้เล็กลงได้ เนื่องจากพื้นที่รับการสั่งงานด้วยการสัมผัสและพื้นที่รับพลังงานแสงถูกนำมา

Skip to toolbar