Articles Posted in the " Android 4.2.2 Jelly Bean " Category

  • มาแล้ว Android 4.2.2 Google เริ่มปล่อยให้Update แล้ว

    มาแล้ว Android 4.2.2 Google เริ่มปล่อยให้Update แล้ว

    ได้เริ่มทำการปล่อยแล้ วกับ Android 4.2.2 Jelly Bean กับ Google  ตระกูล Nexus มีผูัใช้ได้ยืนยันแล้วว่ามี Galaxy Nexus Nexus 7 Nexus 10 โดยเพื่อนความเสถียรและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานจากรุ่นเก่า ซึ่งการ Update นี้ จะมีการ แก้ไข Bluetooth A2DP Straming ในบางส่วนด้วย หากใครที่ยังไม่ได้ ก้ให้รอเพียงแค่ ไม่ถึง