Tagged: Anonymous

กลุ่ม Anonymous โจมตีเว็บไซต์บราซิลในช่วงฟุตบอลโลก 0

กลุ่ม Anonymous โจมตีเว็บไซต์บราซิลในช่วงฟุตบอลโลก

กลุ่ม Anonymous ได้เลือกเวลาช่วงที่บราซิลจัดฟุตบอลโลกเข้าโจมตีเว็บไซต์ของรัฐบาลและสปอนเซอร์ที่สนับสนุนฟุตบอลโลกครั้งนี้ สาเหตุที่กลุ่ม Anonymous โจมตีบราซิลสืบเนื่องมาจากการประท้วงในบราซิลที่ประท้วงรัฐบาลที่พยายามจัดฟุตบอลโลกหนนี้ซึ่งทำให้รัฐบาลต้องใช้เงินไปเป็นจำนวนมาก ทางกลุ่มผู้ประท้วงต้องการให้รัฐบาลเอาเงินไปพัฒนาช่วยเหลือด้านสังคมและคนยากจนมากกว่า

Skip to toolbar