Articles Posted in the " Aviation " Category

  • สายการบินในสหรัฐฯ เริ่มยกเลิกข้อบังคับปิดอุปกรณ์สื่อสารระหว่างเครื่องบินขึ้นและลง

    สายการบินในสหรัฐฯ เริ่มยกเลิกข้อบังคับปิดอุปกรณ์สื่อสารระหว่างเครื่องบินขึ้นและลง

    หลังจากที่ The Federal of Aviation Administration (FAA) หรือหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมการบินของสหรัฐอเมริกา ได้ออกมาประกาศว่าผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเครื่องบิน ไม่จำเป็นต้องปิดอุปกรณ์สื่อสารบนเครื่องบินตลอดระยะเวลาการบิน และสามารถอ่านหนังสือ e-Book เล่นวีดีโอเกม หรือดูหนังจากอุปกรณ์ของตัวเองได้ตั้งแต่ออกจากประตูขึ้นเครื่องสนามบิน หนึ่ง ไปจนถึงประตูของสนามบินปลายทางได้ (gate to gate) โดยสายการบินนั้น ๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากทาง FAA ก่อน