Tagged: Biometric Sensor iPhone

เซ็นเซอร์อ่านลายนิ้วมือบน iPhone 5S อาจจะถูกนำมาใช้กับ NFC จริง 0

เซ็นเซอร์อ่านลายนิ้วมือบน iPhone 5S อาจจะถูกนำมาใช้กับ NFC จริง

ใบจดทะเบียนสิทธิบัตรของแอปเปิลล่าสุด ชี้ว่าแอปเปิลมีความสนใจที่จะนำเซ็นเซอร์อ่านลายนิ้วมือมาใช้ในการชำระเงิน ผ่านคลื่น NFC โดยใบจดทะเบียนสิทธิบัตรนี้ได้ถูกส่งไปให้สำนักงานสิทธิบัตรสหรัฐฯ ตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้ว แต่เพิ่งถูกเปิดเผยไม่นานมานี้ แต่ที่น่าสนใจคือภาพที่ใช้ในใบจดทะเบียนสิทธิบัตรนี้มีรูปปุ่ม Home ที่ตรงกับภาพหลุดของกล่อง iPhone 5S ก่อนหน้า

Skip to toolbar