Articles Posted in the " Brazil " Category  • กลุ่ม Anonymous โจมตีเว็บไซต์บราซิลในช่วงฟุตบอลโลก

    กลุ่ม Anonymous โจมตีเว็บไซต์บราซิลในช่วงฟุตบอลโลก

    กลุ่ม Anonymous ได้เลือกเวลาช่วงที่บราซิลจัดฟุตบอลโลกเข้าโจมตีเว็บไซต์ของรัฐบาลและสปอนเซอร์ที่สนับสนุนฟุตบอลโลกครั้งนี้ สาเหตุที่กลุ่ม Anonymous โจมตีบราซิลสืบเนื่องมาจากการประท้วงในบราซิลที่ประท้วงรัฐบาลที่พยายามจัดฟุตบอลโลกหนนี้ซึ่งทำให้รัฐบาลต้องใช้เงินไปเป็นจำนวนมาก ทางกลุ่มผู้ประท้วงต้องการให้รัฐบาลเอาเงินไปพัฒนาช่วยเหลือด้านสังคมและคนยากจนมากกว่า


  • แอปเปิลแพ้คดีเครื่องหมายการค้า iPhone ในบราซิล

    แอปเปิลแพ้คดีเครื่องหมายการค้า iPhone ในบราซิล

    ในบราซิล แอปเปิลมีคดีเรื่องเครื่องหมายการค้าคำว่า “iPhone” กับบริษัท Gradiente Eletronica ของบราซิล ที่จดทะเบียนชื่อ “iphone” มาตั้งแต่ปี 2000 แต่เพิ่งมาทำสินค้าขายจริงๆ ในปี 2012 (เป็นสมาร์ทโฟนรันแอนดรอยด์)หน่วยงานด้านทรัพย์สินอุตสาหกรรมของบราซิล (Institute of Industrial Property – INPI)