Tagged: Carl Zeiss

อนาคตด้านการถ่ายภาพของอุปกรณ์ Nokia: อาจไม่ใช้ชื่อ PureView, ยังร่วมมือกับ Zeiss 0

อนาคตด้านการถ่ายภาพของอุปกรณ์ Nokia: อาจไม่ใช้ชื่อ PureView, ยังร่วมมือกับ Zeiss

Samuli Hänninen รองผู้อำนวยการฝ่ายของธุรกิจ Smart Devices ที่ Microsoft ซื้อไป ให้สัมภาษณ์ถึงอนาคตด้านการถ่ายภาพ (imaging) ของฮาร์ดแวร์ที่บริษัทผลิต ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

Skip to toolbar