Articles Posted in the " CPU Itanium " Category

  • ปรับแผนใหม่ Itanium รุ่นใหม่ “Kittson” ของ Intel

    ปรับแผนใหม่ Itanium รุ่นใหม่ “Kittson” ของ Intel

    ได้มีข่าวของ Intel เมื่อปลายปีที่แล้ว ซึ่งเผยข้อมูลของ  CPU Itanium รุ่นต่อไปซึ่งมีรหัส Kittson และประกาศว่าจะแชร์ดีไซน์ซ็อคเก็ตระหว่าง Itanium กับ Xeon เข้าด้วยกันให้เห็นทิศทางในอนาคตว่า Itanium จะถูกผนวกรวมกับ Xeon ในที่สุด แต่ก็อาจจะเปลี่ยนใจเสียแล้ว ซึ่งทางบริษัทโพสต์ข้อความเรื่องนี้เงียบๆ บนเว็บไซต์ของตัวเองว่า แผนการแชร์ซ็อคเก็ตกับ Xeon ถูกเลื่อนออกไปในอนาคต ทำให้ Kittson