Tagged: Echelon

งาน Echelon 2014 เริ่มเปิดรับ Startup จากประเทศไทยแล้ว 0

งาน Echelon 2014 เริ่มเปิดรับ Startup จากประเทศไทยแล้ว

งานใหญ่ด้าน startup ในเอเชียคืองาน Echelon ของเว็บไซต์ e27 จากสิงคโปร์ รูปแบบของงานประกอบด้วยการสัมมนาจากวิทยากรและนักลงทุนที่มีชื่อเสียงระดับ โลก และส่วนการนำเสนอ (pitch) ผลงานของบริษัท startup ในภูมิภาคนี้

Skip to toolbar