Tagged: Fasion

Google Glass ถูกใช้ประกอบภาพถ่ายแฟชั่นในนิตยสาร Vogue 0

Google Glass ถูกใช้ประกอบภาพถ่ายแฟชั่นในนิตยสาร Vogue

Vogue นิตยสารผู้หญิงชื่อดังของโลก มีเซ็ตภาพถ่ายแฟชั่นที่ใช้ Google Glass เป็นอุปกรณ์เข้าฉาก

Skip to toolbar