Tagged: Floppy Disk

พบยังมีหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ใช้ Floppy disk 0

พบยังมีหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ใช้ Floppy disk

The New York Times รายงานว่า Federal Register หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาที่ทำหน้าที่เทียบเท่าราชกิจจานุเบกษาของ ไทย ยังคงใช้งาน floppy disk สุดยอดเทคโนโลยีแห่งยุค 1980 ในการรับข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ในรัฐบาลในทุก ๆ วัน Federal Register จะรวบรวมข่าวสารประกาศต่างๆ ของรัฐบาลที่ต้องประกาศแก่ประชาชนมาเผยแพร่ออนไลน์และจัดทำในรูปเล่ม โดยด้วยข้อจำกัดทางข้อบัญญัติและความปลอดภัย หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลที่จะเผยแพร่ประกาศจะต้องส่งเอกสาร

Skip to toolbar