Yahoo เข้าซื้อกิจการที่เชี่ยวชาญด้านการโฆษณาและกาวิเคราะห์ Mobile อย่าง “Flurry”

Yahoo เข้าซื้อกิจการ “Flurry” บริษัทที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการโฆษณา และ การวิเคราะห์ข้อมูลอุปกรณ์ mobile

Read more

สหรัฐโดนจีนแซงแล้วกับตลาด SmartPhoneส่วนไทยมีอัตราเติบโต 176% ต่อปี

ได้มีการทำวิจับตลาดมือถือ โดย Flurry และได้เผยออกมาว่า ยอดการใช้งาน Smartphone Android/iOS ซึ่งทำการนับด้วย Active User ของประเทศจีน และได้เผยว่า ประเทศจีนได้แซงหน้าสหรัฐไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง Flurry นับเป็นตัวเลขถึงเดือนมกราคม 2013 โดยสหรัฐมียอดการใช้งาน Smartphone 222

Read more