Fujitsu ออกจากธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์, แยกส่วนกิจการให้ Panasonic/TSMC

บริษัท Fujitsu นั้นได้มีการประกาศปรับโครงการสร้างองค์กรของบริษัทลูกที่ชื่อว่า Fujitsu Semiconductor หลังได้มีการประสบปัญหาทางการเงินมาอย่างยาวนาน โดยแผนการของ Fujitsu Semiconductor มีดังนี้

Read more