Tagged: Googl

EU ตัดสิน กูเกิลเอาสิทธิบัตร 3G ของโมโตโรล่ามาฟ้องแบนสินค้าแอปเปิลเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง 0

EU ตัดสิน กูเกิลเอาสิทธิบัตร 3G ของโมโตโรล่ามาฟ้องแบนสินค้าแอปเปิลเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง

ก่อนหน้านี้กูเกิล ได้ใช้สิทธิบัตรเทคโนโลยี 3G ของโมโตโรล่าในการฟ้องแบนสินค้าของแอปเปิลจากสหภาพยุโรป ล่าสุดคณะกรรมการบริหารสหภาพยุโรป (European Commission) ได้ตัดสินแล้วว่าการที่กูเกิลเอาสิทธิบัตร 3G ของโมโตโรล่า ซึ่งกลายเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมไปแล้วมาใช้ฟ้องแบนสินค้าของแอปเปิลเป็น เรื่องไม่ถูกต้อง ภายใต้กฎหมายป้องกันการผูกขาด

Skip to toolbar