Articles Posted in the " iMessage " Category
  • เตือนแอพ iMessage (ตัวปลอม) ใน Play Store อาจดักข้อมูล

    เตือนแอพ iMessage (ตัวปลอม) ใน Play Store อาจดักข้อมูล

    เตือนภัยจากศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย (ThaiCERT) เนื่องจากมีผู้รายงานว่ามีแอพพลิเคชันชื่อ iMessage Chat ปรากฏอยู่ใน Play Store ซึ่งอ้างว่าสามารถส่งข้อความผ่านระบบ iMessage ของ Apple ได้ ทาง ThaiCERT ได้ตรวจสอบแอพพลิเคชันดังกล่าวแล้วพบว่าสามารถส่งได้จริงแต่สิ่งที่น่าสงสัยในแอพพลิเคชันนี้คือ มีการส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในประเทศจีน (น่าจะใช้เป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูล) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงว่าผู้ใช้จะถูกขโมยข้อมูลสำคัญ