Articles Posted in the " iPhone 5 mini " Category

  • เผยราคาประมาณการณ์ของ iPhone 5 Mini และเวลาเปิดตัวในประเทศจีนจากนักวิเคราะห์

    เผยราคาประมาณการณ์ของ iPhone 5 Mini และเวลาเปิดตัวในประเทศจีนจากนักวิเคราะห์

    iPhone mini ถือได้ว่ายังคงเป็นอีกหนึ่งกระแสที่ถึงแม้ว่าผู้บริหารของ Apple จะเคยออกมากล่าวถึงว่าไม่มีนโยบายในการผลิต แต่ดูเหมือนว่าก็ไม่สามารถหยุดยั้งข่าวลือ ภาพหลุดหรือแม้กระทั่งการนำไปวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ข้อมูลจากสถาบันต่างๆ กันได้ อย่างล่าสุดได้มีนักวิเคราะห์จากสถาบัน Morgan Stanley ที่ออกมาวิเคราะห์ถึงราคาจำหน่าย iPhone mini รวมไปถึงเวลาในการวางจำหน่ายอีกด้วย