Articles Posted in the " Mark Zuckerberg " Category
  • Mark Zuckerberg รับค่าจ้าง 1 ดอลลาร์ต่อปี และไม่รับโบนัสใดๆ

    Mark Zuckerberg รับค่าจ้าง 1 ดอลลาร์ต่อปี และไม่รับโบนัสใดๆ

    Mark Zuckerberg กลายเป็นซีอีโอของบริษัทไอทีคนล่าสุดที่เลือกรับค่าจ้างเพียง 1 ดอลลาร์ต่อปี และปฏิเสธไม่รับโบนัสใดๆธรรมเนียมการรับค่าจ้างเพียง 1 ดอลลาร์ต่อปีเริ่มโดยสตีฟ จ็อบส์ ช่วงกลับเข้ามาแอปเปิลในปี 1998 ส่วนซีอีโอคนอื่นๆ ที่ใช้แนวทางนี้ก็มีทั้งผู้บริหาร