Articles Posted in the " Mitsubishi " Category

  • [นี่คืออนาคตของโนเกีย] รถยนต์ Mitsubishi ปี 2014 จะแสดงข้อมูลจราจรจาก HERE Traffic

    [นี่คืออนาคตของโนเกีย] รถยนต์ Mitsubishi ปี 2014 จะแสดงข้อมูลจราจรจาก HERE Traffic

    แผนการของ “โนเกียยุคใหม่” หลังขายธุรกิจมือถือ ประกาศไว้ชัดว่าอนาคตของโนเกียคือ อุปกรณ์เครือข่าย NSN, ระบบแผนที่ HERE และธุรกิจการขายสิทธิใช้งานสิทธิบัตรข่าวนี้เป็นความเคลื่อนไหวของ HERE ครับ โดยโนเกียประกาศว่ารถยนต์ของ Mitsubishi Motors North America ที่จะวางขายในปี 2014 จะมีระบบแสดงข้อมูลสภาพจราจร, สภาพอากาศแบบเรียลไทม์, ราคาน้ำมันจาก HERE Traffic