Articles Posted in the " Project SHIELD " Category

  • Tegra 4 เดือนกรกฎาคม Project SHIELD ยังอีกนาน

    Tegra 4 เดือนกรกฎาคม Project SHIELD ยังอีกนาน

    Jen-Hsun Huang CEO ของ NVIDIA ออกมาพูดระหว่างประชุมว่า Tegra 4 ยังจะอยู่ในระหว่างการผลิตและจะเริ่มส่งให้ลูกค้าได้หลังไตรมาสสอง ซึ่งอย่างไวสุดเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมส่วน Project SHIELD เครื่องเกมพกพาพลัง Tegra 4