Tagged: Pulse for Android

App Pulse เพิ่ม Instagram Facebook และ Youtube ลงบน Social Feed 0

App Pulse เพิ่ม Instagram Facebook และ Youtube ลงบน Social Feed

Pulse มีการตอบรับจากผู้ใช้ เป็นอย่างมากทั้งใน iOS และ Android และไม่ได้มีการชลอตัวของการใช้ App ตัวนี้ ซึ่งทำให้ บริการ Pulse ได้มีการใช้งานอย่างหนัก แต่กระนั้นทาง Pulse ก็ยังรักษาให้ข่าวนั้นรวดเร็วได้ตลอดเวลา

Skip to toolbar