Articles Posted in the " Pulse for Android " Category

  • App Pulse เพิ่ม Instagram Facebook และ Youtube ลงบน Social Feed

    App Pulse เพิ่ม Instagram Facebook และ Youtube ลงบน Social Feed

    Pulse มีการตอบรับจากผู้ใช้ เป็นอย่างมากทั้งใน iOS และ Android และไม่ได้มีการชลอตัวของการใช้ App ตัวนี้ ซึ่งทำให้ บริการ Pulse ได้มีการใช้งานอย่างหนัก แต่กระนั้นทาง Pulse ก็ยังรักษาให้ข่าวนั้นรวดเร็วได้ตลอดเวลา