Articles Posted in the " Samsung Gaalxy S4 " Category

  • Samsung จะใช้ Galaxy Note III เป็นต้นแบบของความประณีตมากขึ้น

    Samsung จะใช้ Galaxy Note III เป็นต้นแบบของความประณีตมากขึ้น

    ความ สำเร็จของ Smartphone จาก Samsung ไม่ว่าจะขายดีแค่ไหน แต่ก็มีเสียงค่อนขอดถึงความรู้สึกดูไม่สมราคาของงานประกอบและวัสดุเครื่อง แต่ใช่ว่า Samsung จะไม่คิดยกระดับงานประกอบและวัสดุเช่นกัน มีข่าวลือภายในออกมาว่า Samsung มอง HTC One ด้วยความรู้สึกว่า วัสดุและงานปะกอบของ HTC One เป็นอะไรที่ทำให้ Samsung อยากยกระดับงานประกอบและวัสดุบ้าง เพราะหลังการเปิดตัว Galaxy S4 ถึงจะได้รับการตอบรับเรื่องรูปทรงภาพรวมที่สวยขึ้น แต่เรื่องวัสดุกับงานประกอบ ยังไม่ถูกใจกับคนส่วนใหญ่