Tagged: Samsung Galaxy S4 mini

พี่น้องคลานตามกัน เพราะนี่คือ Samsung Galaxy S4 mini 0

พี่น้องคลานตามกัน เพราะนี่คือ Samsung Galaxy S4 mini

ตอน Samsung ทำ Galaxy S III ออกมาได้เกือบครึ่งอายุ Galaxy S III mini ก็คลานตามออกมา เสมือนการย่ออารมณ์ความน่าใช้ของ Galaxy S III มาให้ตลาดกลางจับต้องกันได้ ในวันนี้ที่ Samsung Galaxy S IV เปิดตัวไปเมื่อ 15 มีนาคมที่ผ่านมา วันนี้ Samsung

Skip to toolbar