Tagged: Sergey Brin

แฟนใหม่ Sergey Brin เป็นผู้คิดวลี "OK Glass," 0

แฟนใหม่ Sergey Brin เป็นผู้คิดวลี "OK Glass,"

จากข่าว Sergey Brin แยกกันอยู่กับภรรยาและมีแฟนใหม่เป็นพนักงานกูเกิล ทำให้หลายๆ ท่านสังสัยว่าพนักงานคนนั้นคือใคร

Skip to toolbar