Tagged: Super Computer Watson

SuperComputer Watson ใช้งานแล้วกับธุรกิจประกัน-การแพทย์ 0

SuperComputer Watson ใช้งานแล้วกับธุรกิจประกัน-การแพทย์

มีการประกาศจาก IBM แล้วว่า Super Computer Watson จะมีการเริ่มใช้งานจริงสำหรับงานด้านการแพทย์และสุขภาพแล้ว ลูกค้าสองรายคือ บริษัทประกันสุขภาพ WellPoint และศูนย์วิจัยมะเร็งMemorial Sloan-Kettering Cancer Center ในสหรัฐ เครื่องคอมพิวเตอร์ SuperComputer Watson นั้นจะคำนวนประวัติด้านการแพทย์ของผู้ป่วยให้คำแนะนำแก่นักงานทั้งสององค์กรว่าควรทำอย่างไรบ้างกับผู้ป่วย เช่นกรณีของศูนย์มะเร็ง Watson จะแนะนำวิธีการรักษาที่น่าจะประสบความสำเร็จมากที่สุด

Skip to toolbar