Mobile Thai Silk ระบบไอทีจัดการกระบวนการผลิตและตลาดไหมไทย พัฒนาชีวิตเกษตรกร

เมื่อวันที 2 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ จิม ทอมสัน ฟาร์ม นครราชสีมา  กรมหม่อนไหม ร่วมกับ NECTEC สวทช. แถลงข่าวเปิดตัว ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเกษตรกรไทยแบบพกพา เพื่อการจัดการกระบวนการผลิตตลาดไหมไทย 

Read more