Apple ประกาศให้บริการข้อมูลสภาพการจราจรในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

วันนี้ถ้าใครที่ใช้ iPhone อยู่แล้วคลิกเข้าไปที่แอพพลิเคชั่น Maps จะเห็นว่าตอนนี้มีข้อมูลการจราจรปรากฏขึ้นบนแผนที่

Read more