Tagged: Visualization

Foursquare ออกเครื่องมือ visualize ประวัติการเช็คอิน 0

Foursquare ออกเครื่องมือ visualize ประวัติการเช็คอิน

Foursquare ออกเครื่องมือชื่อ Time Machine นำประวัติการเช็คอินของเราในอดีตทั้งหมดมาทำ visualization ให้เห็นว่าเรานิยมเช็คอินที่ไหนบ้าง เดินทางไกลที่สุดแค่ไหน สถานที่ใดนิยมไปตอนเช้า-บ่าย-เย็น เป็นต้น

Skip to toolbar