Tagged: Watson

ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ Watson จะเปิดให้บริการบนกลุ่มเมฆ 0

ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ Watson จะเปิดให้บริการบนกลุ่มเมฆ

ไอบีเอ็มกำลังจะเปิดตัวบริการกลุ่มเมฆที่ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึง ขุมพลังของ Watson ซึ่งเป็นซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เคยชนะมนุษย์ในการแข่งเกมโชว์ Jeopardy! [ข่าวเก่า] และถูกใช้ในเชิงพาณิชย์ อย่างเช่นธุรกิจประกันภัยและการแพทย์ [ข่าวเก่า] โดยบริการนี้จะช่วยให้ลูกค้าทั่วไปสามารถสร้างแอพพลิเคชันอัจฉริยะ หรือที่เรียกว่า Watson-powered apps ที่สามารถประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล จนถึงตอบโต้กับมนุษย์เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและสนับสนุนการตัดสินใจ

SuperComputer Watson ใช้งานแล้วกับธุรกิจประกัน-การแพทย์ 0

SuperComputer Watson ใช้งานแล้วกับธุรกิจประกัน-การแพทย์

มีการประกาศจาก IBM แล้วว่า Super Computer Watson จะมีการเริ่มใช้งานจริงสำหรับงานด้านการแพทย์และสุขภาพแล้ว ลูกค้าสองรายคือ บริษัทประกันสุขภาพ WellPoint และศูนย์วิจัยมะเร็งMemorial Sloan-Kettering Cancer Center ในสหรัฐ เครื่องคอมพิวเตอร์ SuperComputer Watson นั้นจะคำนวนประวัติด้านการแพทย์ของผู้ป่วยให้คำแนะนำแก่นักงานทั้งสององค์กรว่าควรทำอย่างไรบ้างกับผู้ป่วย เช่นกรณีของศูนย์มะเร็ง Watson จะแนะนำวิธีการรักษาที่น่าจะประสบความสำเร็จมากที่สุด

Skip to toolbar