7 ภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน ผนึกกำลังขับเคลื่อนโครงการ “Gen ยัง Active 50+”

Gen ยัง Active 50+

7 ภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน ผนึกกำลังขับเคลื่อนโครงการ “Gen ยัง Active 50+” ส่งเสริมให้คนไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ…

highlight

  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) และพันธมิตรภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมอนามัย มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เอสซีจี และทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน “Gen ยัง Active 50+” เพื่อเตรียมพร้อมให้คนไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ และ LINE OA : @GenYoungActive เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้องและครบถ้วน

7 ภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน ผนึกกำลังขับเคลื่อนโครงการ “Gen ยัง Active 50+

Gen ยัง Active 50+
ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ในปีนี้ ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้ว โดยมีจำนวนประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปี จำนวนกว่า 12 ล้านคน หรือประมาณ 20% ของประชากรทั้งหมด 66 ล้านคน การเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม

เพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสังคมผู้สูงวัย รวมทั้งโอกาสเกิดโรค และภัยคุกคามทางสุขภาพต่าง ๆ ที่สูงขึ้น จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ และมีความจำเป็น โดยเฉพาะกลุ่ม 50+ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อน productivity ของประเทศ และกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพกาย และใจให้แข็งแรง และลดความเสี่ยงในด้านสุขภาพ ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ซึ่งโครงการ เจน ยัง แอททีฟ 50+ (Gen ยัง Active 50+) จะเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

Gen ยัง Active 50+
รศ. นพ.วินัย รัตนสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้าน รศ. นพ.วินัย รัตนสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ภาควิชาฯ ร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ในการสร้างเครือข่ายให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน กลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป ตลอดจนคนในครอบครัวที่เป็นผู้ดูแล

ภายใต้ชื่อโครงการ เจน ยัง แอททีฟ 50+ ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน ผ่านแพลตฟอร์มการสื่อสารที่เข้าถึงง่าย ได้แก่ เว็บไซต์ และ LINE OA : @GenYoungActive ศูนย์รวมข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ครอบคลุมเนื้อหาทั้งด้านโรคต่าง ๆ ยารักษาโรค วัคซีนที่จำเป็น นวัตกรรมใหม่ ๆ

ตลอดจนกิจกรรม และบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจ โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะมีบทบาทสำคัญโดยตรงในการเป็นแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ร่วมกับ GSK และได้รับการสนับสนุนข้อมูลความรู้และความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จากภาคีเครือข่าย ทำให้เว็บไซต์ และ LINE OA : @GenYoungActive มีความครบถ้วนในทุกมิติ

สำหรับ Gen ยัง Active โดยมุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ และเฝ้าระวังป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้น มีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับสังคมผู้สูงวัย เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรค และปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ในอนาคต

7 องค์กรเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันรับมือสังคมผู้สูงวัย

Gen ยัง Active 50+
โสมรสา พงษ์เพิ่มพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด

โสมรสา พงษ์เพิ่มพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า GSK เป็นบริษัท Biopharma ซึ่งให้ความสำคัญในการค้นคว้าวิจัยยาและวัคซีนเพื่อให้ผู้ป่วยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เรามุ่งมั่นในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความสามารถของบุคลากรมาขับเคลื่อน เพื่อให้สามารถก้าวนำการป้องกันโรคภัยต่าง ๆ เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน รวม 7 องค์กร ร่วมขับเคลื่อนโครงการ เจน ยัง แอททีฟ 50+

โดยมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสมในด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของกลุ่ม Gen ยัง Active เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มีอิสระและมีความสุขเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ไม่ว่าจะอายุ 50 หรือมากกว่านั้น โดยโครงการ Gen ยัง Active จะนำองค์ความรู้ความชำนาญจากองค์กรภาคีมาเผยแพร่

ผ่านแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ Gen ยัง Active เข้าถึงได้ง่าย ทั้ง เว็บไซต์ และ LINE OA : @GenYoungActive เพื่อกระตุ้นให้เกิดการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ลดโอกาสการเกิดโรค หรือปัญหาด้านสุขภาพต่าง ๆ และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

เหมาะสำหรับกลุ่มผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป รวมทั้งผู้ดูแลผู้สูงวัย และคนไทยทุกคน อัปเดตความรู้ และสามารถส่งต่อข้อมูลให้ครอบครัว และเพื่อน

Gen ยัง Active 50+

Gen ยัง Active 50+

ภายในงานได้จัดกิจกรรมโดยภาคีเครือข่าย 7 องค์กร นำโดย ศ. นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย และ รศ. นพ.สัมมน โฉมฉาย ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย, นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน,

นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ, วชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด, ดร.ยศวีร์ นิรันดร์วิชย กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจดิจิทัล เฮลท์ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด

และ โสมรสา พงษ์เพิ่มพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และรัฐกิจสัมพันธ์ GSK นอกจากนี้ ยังมีช่วงสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพจากตัวแทน Gen ยัง Active อาทิ ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

และ ศักดิ์สิทธิ์ (โต๋) เวชสุภาพร ศิลปินนักร้อง ที่มาพร้อมกับคุณแม่โอ๋ ธนภรณ์ เพื่อแบ่งปันเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีความสุขแบบคน Gen ยัง Active ที่ยังคงแอคทีฟได้ในแบบที่ตัวเองต้องการหากสุขภาพดีทั้งกาย และใจ

Gen ยัง Active 50+
ศักดิ์สิทธิ์ (โต๋) เวชสุภาพร ศิลปินนักร้อง ที่มาพร้อมกับคุณแม่โอ๋ ธนภรณ์

สำหรับเว็บไซต์ และ LINE OA : @GenYoungActive จัดทำเป็น Magazine Online ศูนย์รวมข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ครบครัน ครอบคลุม และเชื่อถือได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านโรคภัยไข้เจ็บ และการป้องกันโรค นวัตกรรมใหม่ ๆ ดูแลความเป็นอยู่ ตลอดจนกิจกรรมน่าสนใจ และบทสัมภาษณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลแถวหน้า

ที่แม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ ก็ยังใช้ชีวิตที่แอคทีฟอยู่เสมอ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ช่วยให้คน Gen ยัง Active สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ และมีคุณภาพ

Gen ยัง Active 50+

ติดตาม เจน ยัง แอททีฟ 50+ และอัปเดตความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน ได้ที่ เว็บไซต์ www.GenYoungActive.com (https://bit.ly/Genyoungactivepr) และ LINE OA : @GenYoungActive

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

ITDay

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.