CDGS เตรียมบุกตลาด Local Government ผ่าน 4 โซลูชัน หลังบริการ Cloud โตกว่า 20%

CDGS

ซีดีจี ซิสเต็มส์ (CDG System หรือ CDGS) ชู 4 โซลูชัน เตรียมบุกตลาด “โลคอล กัฟเวอร์นเมนท์” (Local Government) หนุนยุครัฐบาลดิจิทัล เผย คลาวด์ เซอร์วิส (Cloud Service) มาแรง ดันรายได้โตกว่า 20%…

highlight

  • ซีดีจี ซิสเต็มส์ ผู้นำธุรกิจการพัฒนา และให้บริการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Solutions and Services Provider) สำหรับลูกค้าหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เผยในปี 2566 การ์ทเนอร์ คาด องค์กรธุรกิจในประเทศไทยใช้จ่ายบริการคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) เพิ่มขึ้น 31.7%
  • และภายในปี 2570 การ์ทเนอร์ คาดการณ์ว่าองค์กร มากกว่า 70% จะใช้แพลตฟอร์มคลาวด์อุตสาหกรรม (ICP) จากเทรนด์ตลาด ดันรายได้ปี 66 เติบโตตามไปด้วยกว่า 20% เตรียมส่ง 4 โซลูชัน รองรับการก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ขยายตลาดสู่การให้บริการหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นมากขึ้น
  • ตั้งเป้าเป็นผู้นำการให้บริการ Software as a Service ของภาครัฐไทย พร้อมวางเป้าหมายมีโครงการตอบโจทย์ ESG อย่างน้อย 10% ของโครงการทั้งหมด ภายในปี 67 เพื่อก้าวสู่การนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

CDGS เตรียมบุกตลาด Local Government ผ่าน 4 โซลูชัน หลังบริการ Cloud Service โตกว่า 20%

CDGS
ปริญญา ผลพฤกษสกุล ประธานบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด หรือ CDGS

ปริญญา ผลพฤกษสกุล ประธานบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด หรือ CDGS เปิดเผยว่า ตลาดคลาวด์ทุกกลุ่มมีอัตราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจในประเทศไทยที่มีปริมาณการใช้จ่ายในบริการคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) จากการคาดการณ์ของการ์ทเนอร์ในปี 2566 องค์กรใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึง 31.7%

และภายในปี 2570 การ์ทเนอร์คาดการณ์ว่าองค์กรกว่70% จะใช้แพลตฟอร์มคลาวด์อุตสาหกรรม (ICP) โดยจะรวมบริการ SaaS, PaaS และ IaaS พื้นฐานเข้าด้วยกัน นำไปสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถในการทำงานร่วมกันได้

ทั้งนี้ การเติบโตดังกล่าวส่งผลให้รายได้โดยรวมของ ซีดีจี ซิสเต็มส์ เติบโตไปในทิศทางที่ดี โดยในปี 2566 ที่ผ่านมาเติบโตกว่า 20% จากงานโครงการ และงานบริการต่าง ๆ ที่ให้กับลูกค้าภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ

CDGS พร้อมหนุนยุครัฐบาลดิจิทัล ผ่าน 4 โซลูชัน

CDGS

จากเทรนด์การเติบโตในด้านของ Cloud Service เพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ซีดีจี ซิสเต็มส์ ในฐานะผู้ให้บริการ และพาร์ทเนอร์ด้าน Digital Transformation ของกลุ่มลูกค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ มุ่งให้บริการ 4 โซลูชัน ในปี 2567 ตามแนวโน้มทางดิจิทัล ได้แก่

CDGS as a Service : แพลตฟอร์มดิจิทัลในรูปแบบการให้บริการแบบ Software as a Service (SaaS) สำหรับงานบริหารทรัพยากรภายในองค์กรแบบครบวงจร อาทิ งานบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรืองาน Backoffice ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้ภาครัฐสามารถให้บริการออนไลน์ หรือทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

Multimodal Biometric Solutions : ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการดูแล และพัฒนาระบบจัดเก็บและตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) มายาวนาน สู่การต่อยอดพัฒนาโซลูชัน Multimodal Biometric Solutions ที่นำเสนอความหลากหลายในการระบุตัวตน และตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลอัตโนมัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ ม่านตา ใบหน้า และอื่น ๆ ระบบนี้เพิ่มระดับความปลอดภัย ความสะดวกในการเข้าถึง มีประสิทธิภาพที่ทันสมัย และมีความแม่นยำสูงสุดเป็นมาตรฐานสากล

CDGS

AI & Business Analytics for ESG : โซลูชัน AI & Business Analytics เพื่อรองรับความต้องการในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESG) ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในทุกมิติเพื่อเสริมประสิทธิภาพการดำเนินการให้กับองค์กร พัฒนาปรับปรุง ติดตามและรายงาน โซลูชันนี้ถูกออกแบบเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจทั้งในทางด้านการดำเนินธุรกิจ และการตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มสังคม

Government ERP : ภายใต้ชื่อ i-Smart ERP ออกแบบให้สอดคล้องกับระบบงานของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เชื่อมโยงระบบงานจากส่วนต่าง ๆ ทั้งด้านงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสินทรัพย์ วัสดุคงคลัง งานบัญชีไปจนถึงด้านการเงิน รวมทั้งระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งทั้งหมดนี้รวมอยู่ใน i-Smart ERP ซอฟต์แวร์ที่หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจทุกขนาดสามารถเข้าถึงได้

“บริการดังกล่าวได้รับการพัฒนา โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะขยายตลาดสู่การให้บริการไปยัหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น (Local Government) มากขึ้น เพื่อให้การบริการเข้าถึงภาคประชาชนระดับท้องถิ่น เช่น SaaS สำหรับงาน e-Office หรือ e-Service เป็นต้น

โดยตั้งเป้าเติบโตในระบบ SaaS มากกว่า 2 เท่า ภายในสิ้นปี 2567 นี้ พร้อมวางเป้าหมายระยะยาวเป็นผู้นำการให้บริการ SaaS ของภาครัฐไทย ภายในปี 2572ปริญญา กล่าว

CDGS
ปริญญา ผลพฤกษสกุล ประธานบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด หรือ CDGS

อย่างไรก็ดี ซีดีจี ซิสเต็มส์ มุ่งพัฒนางานโครงการให้ตอบโจทย์ ESG ผ่านการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม อย่างการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานบริการประชาชน หรือแม้แต่ภารกิจเฉพาะส่วนของหน่วยงานในภาครัฐ

โดยวางเป้าหมายมีโครงการตอบโจทย์ ESG อย่างน้อย 10% ของโครงการทั้งหมด ภายในปี 2567 และพร้อมที่จะเป็นแกนกลางรวมทุกภาคส่วนมาร่วมกันขับเคลื่อนนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ ให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน 

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

ITDay

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.