DES เล็งผนึกกำลัง onde และ NT ดัน Cloud First ต่อยอดคลาวด์กลาง GDCC

GDCC

ดีอีเอส (DES) ชูนโยบาย Cloud First ต่อระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) เล็งผนึก สดช. (onde) และ เอ็นที (NT) ร่วมขยายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยกระดับศักยภาพภาครัฐพัฒนาประเทศ…

highlight

  • รมว.กระทรวงดีอีเอส เปิดวิสัยทัศน์หลังผลักดัน ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ เป็นโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัลที่แข็งแกร่ง เตรียมเดินหน้าพัฒนาศักยภาพคลาวด์กลางต่อเนื่อง เล็งดัน สดช.และ เอ็นที ร่วมมือผู้ให้บริการเอกชนพัฒนา Cloud First เต็มรูปแบบ รองรับนวัตกรรม AI ความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐ พร้อมมุ่งเป้ายกระดับโครงสร้างคลาวด์กลางรองรับรัฐบาลดิจิทัล  

DES เล็งผนึกกำลัง onde และ NT ดัน Cloud First ต่อยอดคลาวด์กลาง GDCC ขยายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกระดับภาครัฐ

GDCC
ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม (ดีอีเอส)

ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า กระทรวงดีอีเอสให้ความสำคัญการเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยให้สามารถรับมือความเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีหลากหลายที่ปฏิวัติทุกมิติของสังคม และเศรษฐกิจซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น ด้วยการเดินหน้าวางรากฐานรัฐบาลดิจิทัล

ที่มั่นคง และต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมากระทรวงดีอีเอสฯ ได้ผลักดันการใช้งานระบบคลาวด์กลางเป็นโครงสร้างดิจิทัลพื้นฐานหลักของภาครัฐ ผ่านโครงการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ซึ่งปัจจุบันรองรับหน่วยงานใช้บริการมากกว่า 800 หน่วยงาน และมีระบบงานหลัก ๆ ของรัฐที่โอนย้ายมายังระบบคลาวด์กลางแล้วกว่า 3,000 ระบบงาน    

นอกจากระบบคลาวด์กลางภาครัฐ กระทรวงดีอีเอสยังมีนโยบาย Cloud First Policy ยกระดับความสามารถของบริการคลาวด์กลางภาครัฐก้าวไปอีกขั้น เพื่อตอบสนองแนวโน้มการใช้งานด้านข้อมูล และการพัฒนานวัตกรรมของภาครัฐที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น ด้วยแนวคิดการพัฒนา Cloud First ที่ผสมผสาน Private Cloud

และ Public Cloud ที่มีมาตรฐานในการดูแลข้อมูลของภาครัฐที่มีปริมาณจำนวนมาก มีบริการด้านซอฟต์แวร์ และแพลตฟอร์มที่หลากหลาย รองรับภาครัฐที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการต่าง ๆ ให้เข้าถึงประชาชนอย่างสะดวกรวดเร็ว  รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และส่งเสริมการใช้ AI อย่างปลอดภัย 

ซึ่งเชื่อว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบริการของภาครัฐ และเพิ่มโอกาสให้คนไทยเข้าถึงทักษะด้านดิจิทัลมากขึ้น ทั้งนี้ Cloud First สามารถยกระดับความสามารถของคลาวด์กลางภาครัฐที่ทันสมัยยิ่งขึ้น

โดยเชื่อมโยงสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการคลาวด์ภาครัฐ และผู้ให้บริการคลาวด์ภาคเอกชน ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาระบบดิจิทัลเป็นรากฐานสำคัญรองรับการขยายศักยภาพของประเทศในอนาคต

GDCC

“เชื่อมั่นว่า สดช. และ เอ็นที ในฐานะหน่วยงานรัฐผู้ดำเนินงานให้บริการโครงการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ มีความพร้อมด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพที่จะเป็นแกนกลางให้กับโครงการ Cloud First ของภาครัฐ ในการเป็นศูนย์กลางโครงสร้างดิจิทัลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินที่เป็นเอกภาพ

และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทย ให้ก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง สามารถแข่งขันในตลาดโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพิ่มโอกาสในการสร้างงานที่มีมูลค่าสูง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน” ประเสริฐ กล่าว

สดช. มุ่งพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ให้เป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ

GDCC
ภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ

ภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบัน ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ยกระดับเป็นโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ภาครัฐที่ให้บริการครบถ้วน สามารถส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลดิจิทัลที่เต็มรูปแบบ ครอบคลุมทั้งในด้านบริการโครงสร้างพื้นฐาน (IaaS)

บริการแพลตฟอร์ม (PaaS) และบริการซอฟต์แวร์ (SaaS) โดยเฉพาะล่าสุดการเปิดบริการ Market place  แหล่งรวมบริการซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และแฟลตฟอร์มที่หลากหลายสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งช่วยให้การทำงานสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนพัฒนาบริการ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังได้พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐแล้วกว่า 3,000 คน และที่ผ่านมาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ได้ทำหน้าที่เป็นเบื้องหลังการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างความสำเร็จให้กับโครงการภาครัฐภาคเกษตร, การขนส่ง, การท่องเที่ยว, การศึกษา, อาหารและยา, สาธารณสุข และอื่น ๆ อีกมากมาย 

นอกจากนี้ ในอนาคต สดช. ยังมีแนวทาง และเป้าหมายพัฒนาบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ที่มากกว่าการเป็นเพียงแค่พื้นที่ในการเก็บ และแลกเปลี่ยนข้อมูล แต่มุ่งพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ให้เป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในโลกดิจิทัล

โดยเน้นไปที่การสร้างคุณค่า และประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ภาคประชาชน  รวมถึงต่อยอดการทำงานที่เพิ่มประสิทธิภาพสอดคล้องกับ Cloud First เพื่อให้เป็นคลาวด์กลางภาครัฐที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

เอ็นที พร้อมบูรณาการศักยภาพโครงข่ายให้เชื่อมโยงทั้งใน และนอกประเทศ

GDCC
พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที (NT)

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที (NT) กล่าวว่า เอ็นที ในฐานะหน่วยงานด้านโทรคมนาคมดิจิทัลภาครัฐ มีความพร้อมในการรองรับการขับเคลื่อนยกระดับโครงสร้างระบบคลาวด์กลางภาครัฐตามนโยบายของกระทรวงดีอีเอส และ สดช. 

โดยมุ่งนำจุดแข็ง คือ การบูรณาการศักยภาพโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศทั่วโลก แลดาต้าเซ็นเตอร์ 13 แห่งทั่วประเทศ บวกกับความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านคลาวด์ในบริการคลาวด์กลางภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากประสบการณ์ให้บริการระบบคลาวด์ในประเทศไทยมานานกว่า 10 ปี

รวมถึงการดำเนินงานระบบคลาวด์กลางให้กับโครงการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา เพื่อทำหน้าที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถหน่วยงานภาครัฐได้ครบถ้วน ตอบโจทย์ความต้องการภาครัฐในระยะยาว และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศในมิติต่าง ๆ

GDCC

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

ITDay

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.