เปิดฉากงาน DigiTech ASEAN Thailand 2023 หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

DigiTech ASEAN Thailand 2023

รัฐ-เอกชน ร่วมเปิดฉากงาน DigiTech ASEAN Thailand 2023 หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน …

highlight

  • ตอบรับตลาดดิจิทัลภูมิภาคอาเซียนมูลค่าสูงถึง 500 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2568 ภาครัฐ-เอกชน ผนึกกำลังจัดงาน ดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023 มหกรรมแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลแห่งอาเซียน ภายใต้แนวคิด “การเชื่อมต่อคุณกับเทคโนโลยีระดับโลก และชุมชนดิจิทัล”
  • ชูบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกว่า 300 แบรนด์ชั้นนำ และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม 5,000 รายจากกว่า 10 ประเทศจัดแสดงนวัตกรรม พร้อมร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติในหลากหลายหัวข้อน่าสนใจตลอด 3 วันจัดงานตั้งแต่วันที่ 22–24 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคาร 7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เปิดฉากงาน DigiTech ASEAN Thailand 2023 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

DigiTech ASEAN Thailand 2023
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม กล่าวภายในพิธีเปิดงาน ดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023 ถึงแผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐาน

และนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อสร้างสังคมแห่งอนาคต และลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล รวมไปถึงการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ประโยชน์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งประชาชน เอกชน และภาครัฐจะได้รับบริการด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล สร้างกำลังคนที่มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

และใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดรับกับนโยบายดังกล่าว กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดงาน ดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023 (DigiTech ASEAN Thailand 2023) ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้า และสัมมนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอาเซียน ที่ได้รวบรวมผู้ให้บริการเทคโนโลยี และดิจิทัล

จากนานาประเทศมาเพื่อนำเสนอโซลูชันที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ ปัญญาประดิษฐ์ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อีคอมเมิร์ซ และการตลาดดิจิทัล ดาต้า และคลาวด์ สมาร์ทโซลูชัน และไอโอที เทคโนโลยี 5G และเครือข่าย รวมไปถึง WEB.3.0 ซึ่งถือว่าเป็นงานที่นำเสนอนวัตกรรมที่ครบวงจร

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของทั้งประเทศไทย ให้สอดรับกับการเติบโตของตลาดดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งคาดว่าจะเติบโตจนมีมูลค่ากว่า 500 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใน 2 ปี (2568) 

ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาประเทศ 

DigiTech ASEAN Thailand 2023

ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตัวแทนจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเสริมในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดงาน ดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023

ด้วยจุดมุ่งหมายในการสร้างคนไทยที่มีสมรรถนะและทักษะสูงเพียงพอในการพลิกโฉมประเทศให้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ โดยมียุทธศาสตร์ 1. ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้มีความสามารถ

ในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 2. ยกระดับสังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก และ 3. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมระดับชั้นแนวหน้าเพื่อสร้างโอกาสใหม่ และความพร้อมของประเทศในอนาคต

4. พัฒนากำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานวิจัยให้เป็นฐานขับเครื่องพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและยั่งยืน การสนับสนุนการจัดงาน ดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023 ในครั้งนี้ถือเป็นการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของกระทรวงในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม

เพื่อสร้างโอกาสและความพร้อมให้กับประเทศ อีกทั้งยังสร้างรากฐานแห่งความรู้ซึ่งคือการพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจต่อไป

DigiTech ASEAN Thailand 2023

ด้าน ดร. ดวงเด็ด ย้วยความดี ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ด้วยหน้าที่หลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างความเจริญ และกระจายรายได้

ไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน โดยเป็นตัวกลางสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการประชุมและนิทรรศการให้มีมาตรฐานสากล โดยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางของการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ การจัดประชุ มและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ

และงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนที่จะใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านธุรกิจไมซ์ โดยคำนึงถึงเรื่องของความยั่งยืนเป็นสำคัญ

การเข้าร่วมสนับสนุนงาน “ดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023” ซึ่งถือว่าเป็นเวทีทางธุรกิจ และความรู้ที่สร้างโอกาสการเติบโตให้กับธุรกิจเทคโนโลยี และดิจิทัล และยังร่วมยกระดับประเทศไทยให้เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายในการจัดงานแสดงสินค้าในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

การเชื่อมต่อคุณกับเทคโนโลยีระดับโลก และชุมชนดิจิทัล

DigiTech ASEAN Thailand 2023
ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวถึงภาพรวมการจัดงาน ดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023 ภายใต้แนวคิด “การเชื่อมต่อคุณกับเทคโนโลยีระดับโลกและชุมชนดิจิทัล” ซึ่งตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่มีอย่างรวดเร็ว ด้วยเครื่องมือ และโซลูชันดิจิทัลเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนธุรกิจ

ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี ซึ่งในงานจะจัดแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นเหล่านี้จากแบรนด์ดิจิทัลชั้นนำกว่า 300 แบรนด์ และมีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมถึง 5,000 รายจากกว่า 10 ประเทศ เข้าร่วมจัดแสดงถึง 8 เทคโนโลยีหลัก

ได้แก่ ซอฟต์แวร์ธุรกิจ, ปัญญาประดิษฐ์ (AI), ความปลอดภัยทางไซเบอร์, อีคอมเมิร์ซ และการตลาดดิจิทัล, ข้อมูลและคลาวด์, โซลูชันอัจฉริยะ และ IoT, เทคโนโลยีและเครือข่าย 5G และ Web 3.0

ซึ่งความสำคัญของงาน ดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023 ในฐานะเวทีทางธุรกิจและความรู้ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย รวมถึงภูมิภาคอาเซียน ได้รับการสนับสนุนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานจาก 2 หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม

นอกจากนี้ ยังมีพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และสนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ตลอดจนองค์กรสนับสนุน พันธมิตร และผู้สนับสนุนต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนให้การจัดงานครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ

DigiTech ASEAN Thailand 2023

ทั้งนี้ จากข้อมูลตลาดดิจิทัลระดับภูมิภาคอาเซียน คาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 500 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2568 และจะกลายเป็น 1 ใน 5 ภูมิภาคชั้นนำของโลก สำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อาเซียนจะเห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วในการบูรณาการระบบนิเวศ 5G กับแอปพลิเคชัน โซลูชัน และเครือข่าย IoT

ซึ่งประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมากในการพัฒนาดิจิทัลผ่านนโยบายการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 อุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทยคาดว่าจะประสบความสำเร็จในช่วงหลายปีข้างหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของการเพิ่มประสิทธิภาพดิจิทัลในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทไทยเปิดรับและบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล

ขั้นสูงเข้ากับธุรกิจของตน ตอบรับกับข้อมูลดังกล่าว งาน ดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023 ถือเป็นงานที่ครบครันและถือเป็นเวทีกลางทางธุรกิจ และความรู้ระดับนานาชาติสำหรับธุรกิจเทคโนโลยีและดิจิทัลระดับโลกเพื่อสร้างความร่วมมือและโอกาสทางธุรกิจ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ในภูมิทัศน์ดิจิทัลของอาเซียนที่กำลังเติบโตนี้

ด้วยโซลูชั่น ผลิตภัณฑ์ และบริการด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลล่าสุด ขณะเดียวกัน การจัดประชุมสัมมนาและเวิร์คช็อปต่างๆ จะถูกจัดขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมข้อมูลเชิงลึกมากกว่า 50 หัวข้อเกี่ยวกับความก้าวหน้า และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยและอาเซียนในปัจจุบัน และอนาคตด้วย

อย่างไรก็ตาม คาดว่างาน ดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023 ครั้งนี้คาดการณ์มีผู้เข้าร่วมงานจากประเทศไทยและอาเซียนรวมกว่า 5,000 ราย

DigiTech ASEAN Thailand 2023

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 22–24 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคาร 7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยสามารถลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้า (ฟรี) ผ่าน

และหากต้องการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.digitechasean.com หรือ www.facebook.com/digitechasean

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

ITDay

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.