NIA ร่วมกับ GSB เปิดแพลตฟอร์มปูทาง “นิวเจน” ทำธุรกิจยุคใหม่ให้ถูกทาง

NIA

เอ็นไอเอ (NIA) ร่วมกับ ธ.ออมสิน (GSB) เปิดแพลตฟอร์มพร้อมดึงผู้นำธุรกิจตัวท็อปร่วมโค้ชชิ่งปูทาง “นิวเจน” ทำธุรกิจยุคใหม่ให้ถูกทาง…

highlight

  • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็นไอเอ (NIA) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับธนาคารออมสิน (GSB) เปิดตัว “หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ และการพัฒนาธุรกิจใหม่: Entrepreneurship and New Business Development” หลักสูตรการทำธุรกิจนวัตกรรมที่เรียนได้ง่าย ไม่มีข้อจำกัดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้ทุกคนเริ่มธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม
  • โดย ลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ และการพัฒนาธุรกิจใหม่ ดังกล่าวมุ่งเน้นที่เนื้อหา 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.การเริ่มสร้างธุรกิจใหม่ 2. การหาแนวคิดธุรกิจใหม่ 3. การออกแบบธุรกิจใหม่ และ 4. การเริ่มต้นและขยายธุรกิจ ประกอบด้วยส่วนแนวคิดเชิงทฤษฎีจากอาจารย์ มหาวิทยาลัยชั้นนำ และกรณีศึกษาจากธุรกิจชั้นนำของประเทศที่ประสบความสำเร็จจากการใช้นวัตกรรม ได้แก่ Yell Advertising, Shinkanzen Sushi, Lineman Wongnai, MO-MO-Paradise, กาแฟพันธุ์ไทย, PEAK account, เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์, ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และ K Fresh ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวประกอบไปด้วย 10 บทเรียน เฉลี่ยบทเรียนละ 40 นาที ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

NIA ร่วมกับ GSB เปิดแพลตฟอร์มปูทาง “นิวเจน” ทำธุรกิจยุคใหม่ให้ถูกทาง

NIA
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็นไอเอ

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็นไอเอ กล่าวว่า ที่ผ่านมาสถาบันวิทยาการนวัตกรรม หรือ เอ็นไอเอ อะคาเดมี่ (NIA Academy) มุ่งจัดทำแพลตฟอร์มเพื่อใช้ฝึกอบรม และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม

ทั้งกลุ่มที่เป็นสตาร์ทอัพ เอสเอ็มอีที่อยากจะปรับเปลี่ยนมาใช้นวัตกรรมในการประกอบกิจการ หรือ ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเพื่อสังคม ที่มีความประสงค์ต้องการนำนวัตกรรมมาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งเห็นได้ชัดว่าผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมจะมีขีดความสามารถด้านนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น

ทำให้เกิดการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการนวัตกรรมในภูมิภาคมียอดขายที่เติบโตขึ้น จนเกิดผลกระทบเชิงบวกในทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

ทั้งนี้ จากการประเมินผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พบว่าหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันฯ เช่น Steam4Innovator (สำหรับเยาวชน) SpaceF (สำหรับผู้ประกอบการ/สตาร์ทอัพ) Sme to IBE (สำหรับองค์กร) PPCIL (สำหรับผู้บริหาร) ฯลฯ

สามารถสร้างผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายได้ถึง 5 ระดับ ตั้งแต่การจุดประกายความคิด การพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรม การเชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนางาน การสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นจริง และการสร้างผลกระทบต่อเนื่องสู่สังคม และชุมชน

“การประกอบธุรกิจในปัจจุบัน มีบริบทของการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ลักษณะ พฤติกรรม และกรอบแนวคิดของผู้ประกอบการ หรืออาจเรียกว่า ภาวะผู้ประกอบการ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวทางธุรกิจ เอ็นไอเอ อะคาเดมี่ จึงได้ร่วมกับธนาคารออมสินจัดทำ

หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ และการพัฒนาธุรกิจใหม่ : Entrepreneurship and New Business Development ซึ่งเป็นการเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม MOOCS หนึ่งในนวัตกรรมเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์

ซึ่งจะประกอบไปด้วยบทเรียนออนไลน์ 10 วิชา กับอีก 10 กรณีศึกษาจากนักธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จ และเป็นหลักสูตรที่สามารถรองรับผู้เรียนได้จำนวนมาก ไม่มีการจำกัดเพศ และวัยที่จะเข้าศึกษา ทุกคนสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถเรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดระยะเวลาในการเรียน

และมีใบรับรองให้เมื่อเรียนจบ เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้ แก้ไขปัญหาจากตัวอย่างที่ศึกษาได้ อีกทั้งยังเป็นแพลตฟอร์มรูปแบบการเรียนรู้ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงให้กับประชากรทั่วโลก” ดร.กริชผกา กล่าว

NIA

โดย เอ็นไอเอ หวังว่า หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจใหม่ จะช่วยเสริมสร้างแนวคิด และการเปลี่ยนแปลงธุรกิจโดยมีนวัตกรรมเป็นหัวใจของการปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และนำไปใช้ เพราะการศึกษาไม่ว่าจะเรียนในแพลตฟอร์มใด ก็ยังคงมุ่งเน้นให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ และปฏิบัติได้จริง

อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมโอกาสดี ๆ สร้างความรู้ ให้ผู้ประกอบการไทยในการนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง คาดว่าผู้สนใจเข้ารับการอบรมจะประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ รับรู้ เข้าใจ และนำนวัตกรรมไปปรับใช้ และเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้กลายเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

“โดยการเรียนการสอนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ นั้นจะอยู่ในรูปแบบของ ออนไลน์ ทำให้สะดวกในการเข้าเรียนได้จากทุกทีทุกเวลาอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น โดย เอ็นไอเอ คาดหวังว่าจมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่สนใจเข้าร่วมประมาณ 30,700 ราย ซึ่ง เอ็นไอเอ ไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นผู้ประกอบการ

ที่เคยร่วมโครงการอื่น ๆ ของ เอ็นไอเอ แล้วจะไม่สามารถเข้าร่วมได้ เอ็นไอเอ เปิดกว้างให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมได้ สำหรับควาคาดหวัง เอ็นไอเอ หวังว่าจะมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างน้อย 1,000 ราย ที่สามารถต่อยอดธุรกิจให้เติบโตได้ โดยระยะเวลาของโครงการนี้จะสิ้นสุดในช่วงเดือนมิถุยายน 2566 นี้”

เป้าหมายคือการยกระดับระบบนิเวศน์วิสาหกิจ

NIA

สมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อย และ SMEs Start up กล่าวว่า ภายใต้บทบาทธนาคารเพื่อสังคม ธนาคารออมสินได้ดำเนินการในเรื่องการพัฒนา และยกระดับระบบนิเวศน์วิสาหกิจเริ่มต้น และสร้างผู้ประกอบการ

เพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง ศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระดับธุรกิจและในระดับสากลมาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาแฟลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านนวัตกรรมร่วมกันกับ เอ็นไอเอ ตามแนวคิด Life Long Learning หรือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

โดยเป็นหลักสูตรเสริมสร้างทักษะ และความรู้ที่จำเป็นในการเป็นผู้ประกอบการ ให้สามารถพัฒนาตนเอง และนำไอเดียไปสู่การสร้างธุรกิจเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมผ่านหัวข้อการเรียนรู้ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. การเริ่มสร้างธุรกิจใหม่ 2. การหาแนวคิดธุรกิจใหม่ 3. การออกแบบธุรกิจใหม่ และ 4. การเริ่มต้น และขยายธุรกิจ 

โดยเป็นการเรียนรู้ที่ประกอบไปด้วยส่วนแนวคิดเชิงทฤษฎีจากอาจารย์มหาวิทยาลัยชั้นนำ เรียนรู้ไปพร้อมกับกรณีศึกษาจากธุรกิจชั้นนำของประเทศ 

ซึ่งข้อดีของหลักสูตร และแพลตฟอร์มดังกล่าวคือ นำแนวทางจากผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการใช้นวัตกรรมจริง และให้ความรู้โดยผู้ที่คร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจ เปรียบเสมือนโค้ชที่จะคอยช่วยแนะนำการทำธุรกิจให้ไปได้อย่างถูกทาง

NIA

“การเรียนรู้ทั้ง 4 กลุ่ม หัวข้อนับว่าเป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับการจะเป็นผู้ประกอบการ-การจัดตั้งธุรกิจ โดย เอ็นไอเอ และธนาคารออมสินได้คัดเลือก ธุรกิจนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นในแต่ละมิติมาเป็นแนวทางในการให้ความรู้แก่ผู้ที่เรียนบนแพลตฟอร์ม

ไม่ว่าจะเป็น บริษัท Yell Advertising เอเจนซีสัญชาติไทยที่มีผลงานสร้างแบรนด์ขนาดใหญ่มากมาย รวมถึง Shinkanzen Sushi ธุรกิจอาหารญี่ปุ่นพันล้านที่กำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ที่จะเป็นบทเรียนในด้านคุณลักษณะเบื้องต้นของการเป็นผู้ประกอบการ และการปรับ Mindset ในหัวข้อการเริ่มสร้างธุรกิจใหม่ 

ส่วนของการหาแนวคิดธุรกิจใหม่ จะมีการนำแนวทางทั้งการหาไอเดียทำธุรกิจจาก Lineman Wongnai การทำความเข้าใจกับโอกาสทางการประกอบการ จากแบรนด์สุกี้ ชาบูที่เป็นที่นิยมอย่าง MOMOParadise รวมถึงแนวทางการนำเสนอคุณค่าให้กับ Business Model

โดยมีตัวอย่างเป็นบริษัทใหญ่ระดับโลก และ กาแฟพันธุ์ไทย ด้านการออกแบบธุรกิจใหม่ จะมุ่งเน้นแนวทางการวางโครงสร้างพื้นฐานบัญชีสําหรับธุรกิจใหม่ จากสตาร์ทอัพด้านการบัญชีอย่าง PEAK account ที่จะให้ความรู้ทั้งด้านการบัญชี และการดำเนินงานแบบบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพ

การออกแบบองค์ประกอบของการสร้างตราสินค้าที่จะนำไปสู่การสร้าง Brand Loyalty และหัวข้อสุดท้ายการเริ่มต้น และขยายธุรกิจ จะมีการให้ความรู้ทั้งสิ่งที่ต้องระวังในช่วงที่เริ่มต้นธุรกิจจาก เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ การทำความเข้าใจทางเลือกที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา

โดยหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และธุรกิจตามแนวคิด BCG โดย K Fresh ผู้ที่นำพาผลไม้ไทยสู่การแข่งขันในเวทีระดับโลก”

โดยการเข้าร่วมกับ เอ็นไอเอ ของ.ออมสิน ในครั้งนี้ ถือเป็นการสานต่อความตั้งใจในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และ SMEs ของประเทศ มีความแข็งแกร่ง และมีทักษะมากขึ้น ด้วยการเรียนรู้องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จแล้ว

และยังเป็นการช่วยให้ SMEs เข้าถึงสินเชื่อที่ .ออมสิน พร้อมสนับสนุนให้แก่ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และ SMEs ที่มีศักยภาพอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการเสริมกลุ่มใหม่ ๆ ในส่วนของโครงการสนับสนุนพัฒนาความรู้จากฐานรากที่เเต่เดิม .ออมสิน ทำกับแค่สถาณศึกษาในส่วนของอาชีวศึกษาเท่านั้น

NIA

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวจะใช้เวลาในการเรียนเฉลี่ยบทเรียนละ 40 นาที จำนวนทั้งสิ้น 10 บทเรียน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้ที่ moocs.nia.or.th/gsb ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

ITDay

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.