NTT DATA ผนึก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำปั้นคนไอทีทักษะ Cobol

NTT DATA

เอ็นทีที เดต้า (NTT DATA) ผนึก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ปั้นคนไอทีทักษะ Cobol ป้อนตลาดแรงงานที่ขาดแคลน ค่าตอบแทนสูง 23,000-150,000 บาท อนาคตไกล…

highlight

  • เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) ภายใต้เครือบริษัท เอ็นทีที เดต้า คอร์ปอเรชัน จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจดิจิทัล และบริการไอทีชั้นนำระดับโลก เดินหน้าโครงการ “NTT DATA Critical Resource Preparation” ปั้นบุคลากรไอทีให้มีทักษะภาษาโคบอล (Cobol) หรือ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานธุรกิจ พร้อมจับมือ 3 สถาบันชั้นนำ ม.ศิลปากร เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สร้างโอกาสนักศึกษาตอบโจทย์ตลาดยุคบุคลากรขาดแคลน ชี้เงินเดือนสูง เป็นที่ต้องการในหลายอุตสาหกรรม อาทิ ธนาคาร, ประกันสังคม, กองทุนรวม, โรงแรม รวมถึงโรงพยาบาลชั้นนำทั่วโลกยังจำเป็นต้องใช้ภาษา Cobol ระยะยาว

NTT DATA ผนึก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำปั้นคนไอทีทักษะ Cobol หลังตลาดแรงงานขาดแคลน

NTT DATA
วรรลภา พันธ์ครุฑ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จำกัด

วรรลภา พันธ์ครุฑ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ดำเนินโครงการ “NTT DATA Critical Resource Preparation ร่วมกับ 3 สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรทางด้าน Cobol รวมถึงความรู้และทักษะต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต่างกำลังเผชิญหน้ากับการขาดแคลนบุคลากร Cobol Programmer

เนื่องจากการใช้งานภาษา Cobol ในการประมวลผลบนคอมพิวเตอร์เมนเฟรม (Mainframe) ยังมีความเสถียร และมีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะธนาคารชั้นนําของโลกหลายแห่งยังใช้ ประมวลผลการทำธุรกรรม ข้อมูลจาก Tech channel พบว่า 70% ขององค์กรขนาดใหญ่ และธนาคารชั้นนําของโลกจำนวน 45 แห่งจาก 50 แห่ง

ยังใช้ Cobol รวมไปถึงกลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่อย่าง ประกันสังคม, กองทุนรวม, โรงแรม และโรงพยาบาล ยังใช้เป็นระบบหลังบ้านเพื่อประมวลผลบนคอมพิวเตอร์เมนเฟรม

สวนทางกับการพัฒนาบุคลากรไอทีที่มีทักษะภาษา Cobol กลับถูกให้ความสำคัญลดลง ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยเพียง 30% ทั่วโลกที่ยังคงวิชานี้ไว้ในหลักสูตร ในขณะที่ประเทศไทย ไม่ได้มีหลักสูตรดังกล่าว หรือบางมหาลัยเป็นเพียงวิชาเลือก ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา Cobol ทั่วโลก มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 55 ปี

NTT DATA

สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรด้าน Cobol Programmer กำลังขาดแคลนทั่วโลก โครงการ NTT DATA Critical Resource Preparation จะมุ่งพัฒนาบุคลากรไทยให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน และมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดี โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนอาจารย์ ในด้านการจัดอบรมให้กับคณะอาจารย์ การตอบคำถามด้านเทคนิค

ให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาเพิ่มเติมในด้านของภาษา Cobol ในช่วงที่เพิ่งเริ่มเปิดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักศึกษาที่มีศักยภาพได้อย่างเต็มที่ และมีโอกาสฝึกงานกับ เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) โดยในสายงานดังกล่าวมีผลตอบแทนค่อนข้างสูง ผู้เริ่มต้นทำงานอายุงาน 02ปี มีอัตราเงินเดือน 23,00035,000 บาท

ประสบการณ์ทำงานระดับกลาง อายุงาน 35 ปี มีอัตราเงินเดือน 35,00060,000 บาท เมื่อมีประสบการณ์ทำงาน 510 ปี มีอัตราเงินเดือน 60,00090,000 บาท และระดับผู้จัดการ อัตราเงินเดือน 90,000150,000 บาท

ทั้งนี้ความสามารถในด้านอื่น ๆ ก็มีส่วนสำคัญในการปรับตำแหน่ง และเงินเดือน อาทิ ความเป็นผู้นำ ทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา เป็นต้น

ความต้องการของผู้ว่าจ้าง คือ ทักษะที่ต้องการเพื่อทำงานในสายงาน

NTT DATA

ผศ. ดร. นรงค์ ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า โลกยุคนี้สถาบันการศึกษาจำเป็นต้องเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงานอยู่เสมอ ด้วยการศึกษาแนวโน้มของตลาดแรงงาน เช่น สายงานที่ต้องการ และความต้องการของผู้ว่าจ้างในการจ้างงาน รวมถึงทักษะที่ต้องการเพื่อทำงานในสายงานนั้น ๆ

เป็นต้น เพื่อนำมาพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดรับกับความต้องการตลาดแรงงาน ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว ไปพร้อมการพัฒนาทักษะความรู้นักศึกษาที่ตลาดต้องการ และเข้าร่วมโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการทำงานจริงเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานทันทีที่เรียนจบ

ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาได้เพิ่มทักษะ ภาษา Cobol หนึ่งในทักษะที่เป็นที่ต้องการในตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้ออกไปทำงานสายนี้ได้ทั่วโลก

ทักษะ Cobol เป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลก

NTT DATA

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีทักษะภาษา Cobol ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลก ยังช่วยเพิ่มโอกาสตลาดแรงงานให้กับนักศึกษาได้เติบโต

อีกทั้ง Cobol เป็นภาษาโปรแกรมระดับสูงที่มนุษย์สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย และปูพื้นวิธีคิด (Logic) หรือวิธีคิดด้าน Programming ก้าวสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ ในการพัฒนาโปรแกรม หรือแอปพลิเคชันที่ทันสมัยต่างๆ ทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร Cobol ที่มีความรู้ และมีทักษะสูง

สามารถทำงานจริงได้ แก้ไขปัญหาจริงได้ ตอบโจทย์ตลาดแรงงานทั่วโลก รวมทั้งมีโอกาสได้องค์ความรู้จาก เอ็นทีที เดต้า ผู้นำด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการไอทีชั้นนำระดับโลก ที่มีความรู้และมีทักษะแบบมืออาชีพ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการทำงานจริงจากรุ่นสู่รุ่น (train the trainer) และสร้างเป็น Cobol Community

ของบุคลากรในคณะฯ มหาวิทยาลัย ขยายผลสู่ชุมชนนักพัฒนาโปรแกรม นอกจากนี้ทักษะด้านไอที ที่สำคัญในตลาดแรงงาน คือทักษะไอทีที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผสานความเป็นดิจิทัลมากขึ้นได้

อาทิ ทักษะด้านไอทีที่จำเป็น เช่น AI, IoT, Machine Learning, Big Data, Data Science, Cloud Computing, Blockchain, Cyber Security Analytics เป็นต้น

ทักษะ Cobol คือ Niche market

NTT DATA

อาจารย์ อดิศักดิ์ เสือสมิง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กล่าวว่า ทักษะ Cobol เป็นตลาดเฉพาะ หรือ Niche market ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทั่วโลก ทั้งยังเป็นอาชีพที่มีผลตอบแทนสูง และมีโอกาสเติบโตในสายงานอย่างต่อเนื่อง

โดยทางมหาลัยมีหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการนี้ 2 หลักสูตรคือหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) จะเน้นทักษะสำคัญทางด้าน Software Development และ Networking และหลักสูตร Digital Business Information Technology (BI)

ทักษะสำคัญทางด้าน Data, Business Intelligent และ Business Integration ซึ่งล้วนเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจากการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานด้าน IT และยังช่วยเสริม Soft Skill ที่สำคัญ สำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่สถาบันให้ความสำคัญ

NTT DATA

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

ITDay

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.