Power Next ดึง Payak Motor เปิดตัวระบบ Smart Energy Swapping Platform

Power Next

พาวเวอร์ เน็คซ์ (Power Next) ดึง พยัคฆ์ มอเตอร์ (Payak Motor) เปิดตัวระบบ Smart Energy Swapping Platform รุกขยายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสลับแบตเตอรี่…

highlight

  • พาวเวอร์ เน็คซ์ ผู้บริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ ผนึก บริษัท พยัคฆ์ มอเตอร์ จำกัด ผู้นำเข้า ประกอบและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำ เปิดตัว “ระบบ Smart Energy Swapping Platform” นำร่องจับมือมหาวิทยาลัยชั้นนำ 8 แห่ง ชูระบบแพลตฟอร์ม 60V ลดจำนวนการใช้รถจักรยานยนต์น้ำมัน เปลี่ยนมาใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสลับแบตเตอรี่กับโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ติดตั้ง และให้บริการภายในมหาวิทยาลัย และสถานศึกษา ตอกย้ำความสำเร็จตั้งเป้าขยายความร่วมมือกับอีก 30 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มูลค่าโครงการกว่า 3,000 ล้านบาท ควบคู่การพัฒนาระบบแพลตฟอร์ม 72V รองรับองค์กรภาครัฐ และเอกชน รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ และบริการจัดส่งอาหาร และพัสดุ

Power Next ดึง Payak Motor เปิดตัวระบบ Smart Energy Swapping Platform

Power Next
พุทธพงศ์ สมใจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด

พุทธพงศ์ สมใจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด กล่าวว่า พาวเวอร์ เน็คซ์ ดำเนินงานบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Platform) มุ่งเน้นการพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ให้เกิดการเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์ และครบวงจร

ในการที่ภาครัฐมีมติส่งเสริมนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่ออนาคต และกำหนดให้ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายในกลุ่ม S-Curve พาวเวอร์ เน็คซ์ พร้อมขานรับนโยบายในการสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด และช่วยต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ

Power Next

เพื่อผลักดันให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และมุ่งสู่การไม่ปลดปล่อยคาร์บอนในระบบนิเวศ (Net Zero Emission) ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการพลังงานอัจฉริยะ พาวเวอร์ เน็คซ์ จึงได้เปิดตัวระบบ Smart Energy Swapping Platform ผลิตภัณฑ์

และบริการโครงการระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Platform) สำหรับระบบนิเวศ (Ecosystem) รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และระบบโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบสลับแบตเตอรี่ ที่ทันสมัย และได้มาตรฐานทางด้านความปลอดภัย รองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และสถานศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงเกาะต่าง ๆ ตลอดจนสามารถรองรับการใช้งานในกิจกรรมของการขนส่งพัสดุ และอาหารแบบเร่งด่วน รวมถึงการใช้งานในการขนส่งสาธารณะของรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ

Power Next
ภาณุ ศีติสาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พยัคฆ์ มอเตอร์ จำกัด

ด้าน ภาณุ ศีติสาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พยัคฆ์ มอเตอร์ จำกัด ผู้นำเข้า ผลิต ประกอบ และจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำ แบรนด์ ZEEHO, Horwin และ Payak Motor กล่าวว่า พยัคฆ์ มอเตอร์ ร่วมมือกับ พาวเวอร์ เน็คซ์ ในการพัฒนา Smart Battery ในรูปแบบ Swappable

ซึ่งเป็น Lithium Battery ที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด UN R136 ตลอดจนทั้งระบบตู้ชาร์จ และสลับแบตเตอรี่แบบ Fast Charge โดยมีการเชื่อมต่อ Big Data ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะประสิทธิภาพสูง True5G และได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ 8 แห่ง

Power Next

ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และล่าสุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โดยนำร่องการให้บริการโครงการระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Platform) ด้วยการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการลดจำนวนการใช้รถจักรยานยนต์น้ำมัน เปลี่ยนมาใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสลับแบตเตอรี่กับโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบสลับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย

โดยให้บริการกับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ด้วยระบบแพลตฟอร์ม 60V ที่ให้บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสลับแบตเตอรี่ จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ Elektra 1, Elektra 2 และ SK1 โดยมีค่าเช่าเริ่มต้นเดือนละ 1,250 บาท

Power Next

โดยรวมค่าจดทะเบียน ฟรีประกันอุบัติเหตุ, ฟรีซ่อมบำรุง (ยกเว้นปะยาง), ฟรีสลับแบตเตอรี่ได้ตลอดอายุสัญญา  และฟรีชุดของแถม (จำนวนจำกัด) โดยผู้สนใจขอใช้บริการจะต้องมีใบขับขี่ บัตรนักศึกษา อาจารย์หรือบุคคลากรใช้เอกสารรับรองจากทางมหาวิทยาลัย เป็นต้น

โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาและผู้ปกครอง ตลอดจนร่วมกันพัฒนางานวิจัย และบุคลากรด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีแบตเตอรี่ ประสิทธิภาพชิ้นส่วนยานยนต์ และวัสดุที่ยั่งยืน ระบบสารสนเทศบริหารจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูล

Power Next

และการออกแบบนวัตกรรม ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน และร่วมแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เป็นมลพิษทำลายสุขภาพของระบบทางเดินหายใจของนักศึกษา และประชาชน ที่ส่วนหนึ่งมาจากการเผาไหม้ของระบบเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมัน โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่ปัจจุบันมีอยู่จำนวน 22 ล้านคันทั่วประเทศ

และมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง พาวเวอร์ เน็คซ์ ตั้งเป้าขยายโครงการดังกล่าวไปสู่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศภายในปีนี้ ไม่น้อยกว่า 30 แห่ง โดยมีมูลค่าลงทุนของโครงการประมาณ 3,000 ล้านบาท

Power Next

“สำหรับสาเหตุที่เลือกมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่ง เป็นเฟสแรกในการดำเนินการ เนื่องจากทั้ง 8 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีพื้นกว้างขวาง และนักศึกษาตลอดพนักงานของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีพฤติกรรม่วนใหญ่ของนักศึกษามักนิยมใช้มอเตอร์ไซค์ในการสัญจรเดินทาง อีกทั้งยังมีทำเลที่เหมาะต่อการก่อสร้างศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ภายในโชว์รูมซึ่งเป็นสถานที่ตั้งอีกด้วย”

มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

Power Next

จากความสำเร็จดังกล่าว พาวเวอร์ เน็คซ์ มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตสำหรับประเทศไทย จึงได้พัฒนาโครงการระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Platform) ระบบแพลตฟอร์ม 72V สำหรับระบบนิเวศ (Ecosystem) รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

และระบบโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบสลับแบตเตอรี่ เพื่อรองรับการใช้งานหลากหลายและทรงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ความเร็ว และระยะทาง ระบบแพลตฟอร์ม 72V จึงมาพร้อมกับสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและรองรับฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น

ซึ่งเหมาะกับการใช้งาน เพื่อสนับสนุนการทำงานในองค์กรภาครัฐ และเอกชน ธุรกิจรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ และบริการจัดส่งอาหาร และพัสดุ และยังคงประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูล Big data กับโครงข่ายอัจฉริยะ True5G เช่นกัน

Power Next

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

ITDay

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.