มรภ.ราชนครินทร์ ผนึกภาคธุรกิจ Up Skill บุคลากร อาหาร และท่องเที่ยว ป้อน EEC

Up Skill

มรภ.ราชนครินทร์ ผนึกภาคธุรกิจอัพสกีล (Up Skill) บุคลากรด้านดิจิทัล-อาหารและท่องเที่ยวป้อนตลาด EEC ขยายตัวหลังวิกฤตโควิด-19…

highlight

  • มรภ.ราชนครินทร์ จับมือ ไอเอสเอส คอนซัลติ้งก์ และ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ทำ MOU ระหว่างภาคการศึกษาและกลุ่มธุรกิจดิจิทัล และภาคธุรกิจโรงแรม ในโครงการสนับสนุน และส่งเสริมทักษะบุคคลากรรองรับการเติบโตในพื้นที่ EEC ชี้หลังวิกฤโควิด 19 มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วคาดมีความต้องการถึง 475,000 ตำแหน่งงาน
  • มุ่งพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบดิจิทัล การเงินแลการบัญชีดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลในโรงงานอุตสาหกรรม รองรับการใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจ พร้อมการทักษะบุคลากรด้านอาหารและการท่องเที่ยวมาตรฐานสากล ตอบสนองสถานประกอบการด้วยกำลังแรงงานที่มีสมรรถนะเป็น “viral transformer”

มรภ.ราชนครินทร์ ผนึกภาคธุรกิจ Up Skill บุคลากร อาหาร และท่องเที่ยว ป้อน EEC

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในฐานะผู้บริหารโครการ เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา และภาคธุรกิจโรงแรมกับกลุ่มธุรกิจดิจิทัล ในโครงการสนับสนุน และส่งเสริมทักษะที่พึงประสงค์ในการทำงานรองรับการเติบโตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

เพื่อเสริมทัพการพัฒนาทักษะความรู้ และศักยภาพในการพัฒนาผลิตบุคลากรตอบโจทย์ และตรงต่อความต่อภาคธุรกิจ ทั้งนี้จะเป็นการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมภาคบริการที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย New S curve ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  ตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ

เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่จะก้าวไปสู่บุคลากรในแต่ละสายอาชีพที่อัดแน่นด้วยคุณภาพเทียบมาตรฐานสากล  ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยจุดประสงค์พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับแรงงานในการพัฒนาด้านสำนักงานดิจิทัล ด้านอาหาร และการโรงแรม

Up Skill
รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรม ด้านอาหาร และการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยกำลังแรงงานที่เข้าร่วมอบรมดังกล่าวได้มีมุมมอง และมีแนวคิดในการปรับตัวสู่ธุรกิจทั้งด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ และความเป็นนานาชาติ

เพื่อให้นำสิ่งที่ได้จากการ Reskill UpskillNew skill courses มาพัฒนากับสถานประกอบการที่กำลังสร้างฐานการผลิตในระดับนานาชาติ

ด้าน อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการ ผู้ดำเนินการโครงการ กล่าวว่า หลักสูตรการพัฒนาทักษะความรู้ และศักยภาพในการพัฒนาผลิตบุคลากรด้านดิจิทัล เป็นการเตรียมความพร้อม และระดมศักยภาพของบุคลากร

โดยการพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้านธุรกิจดิจิทัล เพื่อมุ่งเน้นการสร้างแพลตฟอร์มการพัฒนาบุคลากรและมาตรฐานระดับสากล พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประเมินสมรรถนะดิจิทัลให้กับบุคลากรในภาครัฐ และเอกชน

รวมทั้งการให้คำปรึกษาในการพัฒนาดังกล่าวสู่การยกระดับให้กำลังแรงงานยุคการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคตะวันออกทั้งนี้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบไปทุกภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก แต่ประเทศไทยก็สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้เป็นอย่างดี

Up Skill

นับเป็นปัจจัยช่วยสร้างความเชื่อมั่น และสร้างโอกาสด้านการลงทุนจากต่างชาติ โดยเฉพาะใน EEC ซึ่งคาดการณ์ว่าจะขยายตัวและเติบโตอย่างมากหลังวิกฤต จากผลสำรวจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) 3 จังหวัด ระบุว่ามีตำแหน่งงานที่ต้องการกำลังคนถึง 475,000 ตำแหน่ง 

ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทด้านการพัฒนาและสร้างบุคลากรเห็นว่าหัวใจสำคัญ คือ ต้องพัฒนาและเพิ่มเติมทักษะอยู่เสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมป้อนบุคคลากรคุณภาพรองรับการเติบโตหลักฟื้นสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้การทำ MOU ร่วมกันครั้งนี้เป็นร่วมมือกันพัฒนาบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตเป็นมืออาชีพ

สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพใน EEC รวมทั้งสามารถทำงานในโรงแรมแบบ New Normal Food Safety และ Green Hotel เพื่อรักษา สิ่งแวดล้อม ในด้านดิจิทัลเป็นการฝึกอบรมปูพื้นฐานความเข้าใจการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัลในทุกภาคส่วนขององค์การ

ซึ่งจะเน้นในการบริหารทางด้านทรัพยากรมนุษย์แบบดิจิทัล การเงินแลการบัญชีดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้วิทยากรจากบริษัท ระดับโลก ทางด้านดิจิทัล ซึ่งได้เชิญวิทยากรจากบริษัทฝึกอบรมในเครือของ SAP ได้แก่บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้งก์ มาเป็นผู้ฝึกอบรมในโครงการ

และในส่วนการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านอาหาร และการท่องเที่ยวได้รับความร่วมมือจากโรงแรมในเครือไมเนอร์ จำนวน 502 แห่งทั่วโลก อาทิ โรงแรม Avani resort พัทยา ในการสนับสนุนสถานที่และบุคลากรของโรงแรมเป็นผู้ฝึกอบรมทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ยกระดับทั้งแรงงาน และสถานประกอบการ

สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมอบรมในโครงการฯ แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. แรงงานในภาคธุรกิจที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จำนวน 4 หลักสูตร ๆ ละจำนวน 360 คน ครอบคลุมในพื้นที่ 3 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 1,440 คน

กลุ่มที่ 2. เครือข่ายความร่วมมือร่วมกับกระทรวงแรงงาน และสถานประกอบการชั้นนำ ซึ่งมหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่า ารพัฒนาในครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาแนวใหม่ที่ตอบสนองสถานประกอบการที่เป็นฝ่ายผลิตให้มีกำลังแรงงานที่มีสมรรถนะเป็น Viral Transformerที่สามารถกระจายความเข้มแข็งด้านศักยภาพและพร้อมผนึกกำลังที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคตได้

Up Skill

ทางด้าน วิศิษฐ์ วิระยากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้งก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการเทคโนโลยี และการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางธุรกิจ มีความยินดีในการเข้าร่วมเป็นหนึ่งในโครงการฯ นี้

เนื่องจากจะได้นำองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ ทักษะให้กับบุคลากร  เพื่อนำไปต่อยอดในสายงาน และธุรกิจที่กำลังจะเติบโตโในพื้นที่เขต EEC  

Up Skill

ขณะที่ ศุภดิษฐ์ มณีรัตน์จรัสศรี ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มหาชน และโรงแรม อวานี พัทยา รีสอร์ท  กล่าวว่า ในฐานะองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอาหาร และโรงแรมระดับโลก เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทักษะความรู้ 

ศักยภาพของบุคลากร และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิท-19 ในพื้นที่จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ให้พัฒนาการบริการให้เข้าสู่มาตรฐานระดับโลก และมีการจัดการแบบ New Normal Hygiene และ Food save

Up Skill

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.