RELEX Solutions แนะธุรกิจค้าปลีกใช้ระบบ Automation ลดปัญหาขยะอาหารในไทย

RELEX Solutions

รีเล็กซ์ โซลูชันส์ (RELEX Solutions) แนะ Retail Business ใช้ระบบอัตโนมัติด้านค้าปลีก (Automation Retail) ลดปัญหาขยะอาหารในไทย…

RELEX Solutions แนะธุรกิจค้าปลีกใช้ระบบ Automation ลดปัญหาขยะอาหารในไทย

ขยะอาหาร (Food Waste) เป็นหนึ่งในความท้าทายที่ประเทศไทยกำลังเผชิญ ข้อมูลจากสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระบุว่า ขยะในไทยกว่า 60% เป็นขยะอาหาร โดยเมื่อปี 2565 มีขยะอาหารในไทยราว 17 ล้านตัน จากการเน่าเสีย และร่วงหล่นในซัพพลายเชน

รวมถึงขยะจากผู้ค้าปลีก ร้านอาหาร และผู้บริโภค ตัวเลขดังกล่าวเป็นสัญญาณเตือนให้เราต้องหันมาสนใจปัญหาขยะอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการรีไซเคิลสามารถทำได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในกรุงเทพทหานครมีขยะอาหารเพียงราว 2% เท่านั้นที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ส่วนที่เหลือถูกนำไปฝังกลบอย่างไม่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย

ดังนั้นขยะอาหารจำนวนมากมายมหาศาลเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เมื่อสินค้าคงคลังมากเกิน ก็มักประสบปัญหาในด้านการจัดการขยะ

RELEX Solutions

เมื่อจำนวนสินค้าคงคลังมากเกินความต้องการ ผู้ค้าปลีกก็มักประสบปัญหาในด้านการจัดการขยะ โดยเฉพาะอาหารสด เป็นเหตุให้ต้องนำมาลดราคาหรือปล่อยทิ้งให้เน่าเสียในที่สุด โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เปิดเผยว่า การผลิต และบริโภคอาหารเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการสูญเสียของธรรมชาติ

ระบบจัดการอาหารที่แยกส่วนกัน และยังต้องพึ่งพามนุษย์เป็นหลักก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่ขยะอาหารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพลังงาน และน้ำที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตอาหาร การเก็บเกี่ยว การขนส่ง

และการบรรจุ กรมควบคุมมลพิษได้วางแผนงานที่จะลดอัตราส่วนของขยะอาหารในขยะมูลฝอยชุมชนจาก 39% ให้เหลือต่ำกว่า 28% ภายในปี 2570 โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ค้าปลีก และผู้บริโภคเป็นหลัก

กลยุทธ์การจัดการขยะอาหาร คือ “หัวใจสำคัญในการลดผลกระทบ

RELEX Solutions

อนนิ โรติโอะ ผู้อำนวยการฝ่ายขายของรีเล็กซ์ โซลูชันส์ กล่าวว่า ขยะอาหารเป็นปัญหาสำคัญที่จะสามารถแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อได้รับความร่วมมือจากผู้คนทุกฝ่าย นับตั้งแต่การสั่งอาหารมาบริโภคในปริมาณพอดี เพื่อลดปริมาณขยะ ไปจนกระทั่งถึงผู้ค้าปลีกยังสามารถใช้ระบบอัตโนมัติด้านค้าปลีก เพื่อช่วยลดปัญหาขยะอาหารในไทย

ได้อย่างเห็นผลชัดเจน อีกทั้งระบบอัตโนมัติยังทำให้กระบวนการสินค้าคงคลังทุกส่วนลื่นไหล เพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการสั่งซื้อ และลดภาระการจัดการโดยมนุษย์ ทำให้ได้ระบบค้าปลีกที่ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ระบบอัตโนมัติยังช่วยลดปริมาณอาหารส่วนเกินได้ก่อนที่จะกลายเป็นของเสีย

โดยการลดอาหารล้นสต็อก และคาดการณ์ความต้องการได้อย่างแม่นยำ กลยุทธ์การจัดการขยะอาหารที่มีประสิทธิภาพเป็นหัวใจสำคัญในการลดผลกระทบด้านต่าง ๆ และระบบอัตโนมัติด้านค้าปลีกก็ช่วยลดขยะอาหารได้ในหลายด้าน โดยมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้

คุณสมบัติการคาดการณ์ความต้องการ ช่วยให้ผู้ค้าปลีกประเมินความต้องการของลูกค้า และปรับระดับสินค้าคงคลังได้เหมาะสม และสอดคล้องตามความต้องการของผู้บริโภค เช่น คาดการณ์ความผันผวนของความต้องการ ลดปัญหาสินค้าล้นสต็อก ลดจำนวนอาหารเหลือทิ้ง และเน่าเสีย

โดยทั้งหมดนี้ทำได้ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและความสามารถของแมชชีนเลิร์นนิง (Machine Learning : ML) ซึ่งนำไปสู่การลดขยะอาหารได้ในที่สุด

RELEX Solutions

คุณสมบัติการติดตามวันหมดอายุโดยอัตโนมัติ ช่วยปรับปรุงการบริหารจัดการสินค้าคงคลังโดยเฉพาะในเรื่องการหมุนเวียนสต็อกสินค้า ตลอดจนการติดตาม และจัดการอายุการเก็บรักษาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดโอกาสการเกิดภาวะสินค้าล้นสต็อก

ทั้งยังป้องกันสินค้าหมดอายุไม่ให้เน่าเสียอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยลดกระบวนการ และขั้นตอนต่าง ๆ ที่ต้องจัดการด้วยพนักงาน และให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อใช้ในการตัดสินใจด้านการลดขยะอาหาร และปรับปรุงการหมุนเวียนสินค้า

ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังอัจฉริยะ มาพร้อมระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อสินค้าคงคลังอยู่ในระดับต่ำ เกิดการล่าช้าในการจัดส่ง หรือเกิดภาวะสินค้าล้นสต็อก นอกจากนี้ ยังคอยติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าคงคลังเพื่อค้นหารายการสินค้าที่จำหน่ายยาก หรือเก่าเก็บ

โดยทั้งหมดทำได้ผ่านซอฟต์แวร์ระบบติดตามอัตโนมัติที่ช่วยคงสถานะสินค้าคงคลังแบบ JIT (Just In Time / แบบทันเวลาพอดี) ได้ตามที่ต้องการ ที่สำคัญกลยุทธ์การจัดหาสินค้าที่มีข้อมูลเข้ามาช่วยในการตัดสินใจจะช่วยลดความเสี่ยงสินค้าล้นสต็อก นำไปสู่การลดปัญหาสินค้าเน่าเสีย และหมดอายุได้ในที่สุด

RELEX Solutions

เทคโนโลยีการวางแผนซัพพลายเชนขั้นสูงสามารถช่วยให้ผู้ค้าปลีกลดขยะอาหาร เพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์ ปรับปรุงระบบสั่งซื้อของร้าน ติดตามสถานะสินค้าหมดอายุ โดยช่วยลดขยะอาหารได้ 1040% โดยที่ยังคงรักษาผลกำไร และจำนวนสินค้าบนชั้นวางได้ในระดับเดิม

รายงานล่าสุดจากรีเล็กซ์ โซลูชันส์ ระบุว่า เมื่อปีที่ผ่านมา การทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของบริษัทช่วยให้ลูกค้ากลุ่มค้าปลีกอาหารของรีเล็กซ์ทั่วโลกลดขยะอาหารได้กว่า 280 ล้านกิโลกรัม ในฝั่งซัพพลายเชน หรือคิดเป็น CO2 มากกว่า 950,000 เมตริกตัน อันเป็นผลจากการคาดการณ์ที่แม่นยำ และการปรับปรุงสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

RELEX Solutions

“การใช้โซลูชันระบบอัตโนมัติด้านค้าปลีกส่งผลดีหลายด้านต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากการลดขยะอาหารแล้ว ยังช่วยลดการใช้พลังงานและปรับปรุงเส้นทางการขนส่ง ซึ่งสามารถปล่อยมลภาวะลดลง อีกทั้งผู้บริโภคชาวไทยเริ่มหันมาใส่ใจและเห็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนมากขึ้น

ทิศทางดังกล่าวทำให้ผู้บริโภคสายกรีนในตลาดมีจำนวนเพิ่มขึ้น ดังนั้นผู้ค้าปลีกก็ต้องปรับเปลี่ยนทั้งผลิตภัณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติให้สอดรับกับความต้องการดังกล่าวตามแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใส่ใจต่อความยั่งยืน ธุรกิจที่ขาดระบบอัตโนมัติอาจส่งผลต่อการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ

และเผชิญกับความเสี่ยงที่จะต้องสูญเสียรายได้อันเนื่องมาจากการขาดข้อมูลที่สำคัญในการตัดสินใจแบบเรียลไทม์ ที่สำคัญการปรับเปลี่ยนงานบางส่วนให้เป็นหน้าที่ของระบบอัตโนมัติ ช่วยให้พนักงานมีเวลาจัดการกับงานที่ให้มูลค่ามากกว่า และนำไปสู่การลดต้นทุนโดยรวมได้ในที่สุดด้วย” ออนิ กล่าว

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

ITDay

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.