ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric) ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืน (Sustainability) ควบ 2 สถาบันชั้นนำ…

highlight

  • ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 100 องค์กรชั้นนำระดับโลกด้านความยั่งยืน โดย Corporate Knights และได้รับการประเมินผลระดับ “A” จากดัชนีชี้วัดความยั่งยืน Carbon Disclosure Project (CDP)
  • การจัดอันดับดังกล่าว ได้มีการประกาศในงานวันเปิด World Economic Forum ณ กรุงดาวอส ปลายปีที่ผ่านมา

Schneider Electric คว้ารางวัลด้าน Sustainability Environmental จาก 2 สถาบันชั้นนำ

เมื่อไม่นานมานี้ทาง ชไนเดอร์ อิเล็คทริคได้ออกมาเผยถึงผลความสำเร็จ โดยรับการจัดอันดับ 2 เรื่องสำคัญ ได้แก่ การถูกจัดอันดับให้อยู่ในทำเนียบ 100 องค์กรชั้นนำระดับโลกที่มีการพัฒนายั่งยืนที่สุด ตีพิมพ์โดยนิตยสาร Clean Capitalism โดย Corporate Knights นอกจากนี้ยังได้รับการประเมินผลระดับ “A”

จากดัชนีชี้วัดความยั่งยืน (Carbon Disclosure Project (CDP) “A-List” ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 โดยการจัดอันดับจากทั้งสองสถาบันดังกล่าวได้มีการประกาศในงานวันเปิดการประชุมเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum หรือ WEF) ในกรุงดาวอส ที่ให้ความใส่ใจในประเด็นการพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Sustainability Environmental)

โดย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้รับการจัดอันดับอยู่ในทำเนียบ 100 องค์กรชั้นนำระดับโลก ที่มีการพัฒนายั่งยืนที่สุดในโลกโดย Corporate Knights ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ปี โดยเป็นอันดับแรกของอุตสาหกรรม และอยู่ในอันดับที่ 29 จากองค์กรทั้งหมด ซึ่งการจัดอันดับดังกล่าว ได้ประเมินจากองค์กรทั้งหมด 7,500 รายด้วยกัน และทำการคัดเลือกเหลือเพียง 100 ราย

บนฐานการพิจารณาตามดัชนีวัดความสำเร็จใน 21 หัวข้อด้วยกัน ครอบคลุมทั้งในเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากร กาบริหารจัดการบุคลากร การบริหารจัดการการเงิน และความโปร่งใสของรายได้ รวมไปถึงประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์ ซึ่งการได้รับรางวัลครั้งนี้ยังได้รับการจัดอันดับอยู่ใน CDPAList (Carbon Disclosure Project (CDP) “A-List”

ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 โดยเป็นดัชนีวัดความยั่งยืนที่สะท้อนความใส่ใจและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนขององค์กรที่ได้รับการจัดอันดับ และมีเพียง 179 บริษัทเท่านั้นที่ได้รับการจัดให้อยู่ในระดับ A ซึ่งการเปิดเผยคาร์บอนและกระบวนการให้คะแนนของ CDP นั้นถือเป็นมาตรฐานระดับโกลด์ ว่าด้วยความโปร่งใสขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม

และยังเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาความยั่งยืนสำหรับลูกค้าและนักลงทุน โดยชไนเดอร์ อิเล็คทริค ยังได้รับการยอมรับในการดำเนินการเพื่อหยุดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงลดความเสี่ยงด้านสภาพอากาศ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ อีกด้วย

Schneider Electric

โดดเด่นทะลุเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนเกินที่องค์กรกำหนด

การได้รับการจัดอันดับทั้ง 2 โครงการนี้ สะท้อนถึงบทบาทในการมีส่วนร่วมในเรื่องการสร้างความยั่งยืน ผ่านโครงการ Schneider Sustainability Impact (SSI) ซึ่งเป็นโครงการสร้างผลลัพธ์จากความยั่งยืน และได้มีการเผยแพร่ผลลัพธ์ที่ได้ในทุกไตรมาส

โดยเป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าสำหรับนักลงทุน ที่ประเมินความคืบหน้าขององค์กรในเรื่องของความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนอย่างจริงจัง จากดัชนีชี้วัด 21 เรื่องหลักที่ครอบคลุมเรื่องของสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจหมุนเวียน สุขภาพและความเสมอภาค จริยธรรมและการพัฒนา

ซึ่งได้มีดำเนินการต่อเนื่อง และพัฒนาให้ดีขึ้นสำหรับปี 2018 จนถึงปี 2020 อีกทั้งยังได้ยกระดับเป้าหมายสำหรับดัชนีชี้วัดทั้ง 9 หัวข้อให้สูงขึ้นไปอีกในช่วงปลายปี 2019

Schneider Electric
Jean Pascal Tricoire President and Chief Executive Officer Schneider Electric

ฌอง ปาสคาล ตริคัวร์ ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชไนเดอร์ อิเล็คทริค กล่าวว่า ภาวะฉุกเฉินของสภาพภูมิอากาศ และการบริการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ นับเป็นอุปสรรคและความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนี้ ทำให้เราต้องกลับมาทบทวนวิถีการใช้ชีวิตที่ต้องอาศัยพลังงาน ทบทวนแนวทางการออกแบบอาคาร อุตสาหกรรม และเมืองต่าง ๆ

รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในแนวทางที่แตกต่างกันเพื่อมุ่งสู่โลกปลอดคาร์บอน โดยประเด็นเหล่านี้นับเป็นเรื่องหลักและควรจะถือเป็นวาระที่สำคัญสำหรับงาน World Economic Forum ในปีนี้ ซึ่งสำหรับชไนเดอร์ อิเล็คทริค คำมั่นสัญญาในการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนได้ถูกผสานรวมเข้ากับการตัดสินใจทางธุรกิจ และการบริหารจัดการในองค์กร

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่พวกเราทุกคนจำเป็นต้องทำก็คือการพยายามให้มากยิ่งขึ้น และทำงานให้เร็วขึ้น ซึ่งการที่ความมุ่งมั่นของเราในเรื่องดังกล่าวได้รับการยกย่องจากทั้ง CDP และ Corporate Knights นับเป็นการเป็นสนับสนุนการดำเนินการของเราได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งหน้าต่อไป

Schneider Electric

ขับเคลื่อนความยั่งยืนอย่างจริงจังต่อเนื่องในปี 2019

โดยในในปี 2019 ที่ผ่านมา ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้สร้างแรงขับเคลื่อนอย่างจริงจังต่อเนื่อง ในการส่งเสริมเรื่องของความยั่งยืนและความเสมอภาค โดยในเดือนสิงหาคม 2019 ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้เข้าร่วมกับ Business for Inclusive Growth (B4IG) ของ OECD ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรนานาชาติ 34 แห่ง

ที่มุ่งมั่นในการสร้างความก้าวหน้าในเรื่องของสิทธิมนุษยชน สร้างสถานที่ทำงานที่มีความเสมอภาค และดำเนินการอย่างจริงจังเรื่องการสร้างความเสมอภาคทั่วระบบนิเวศทางธุรกิจ การร่วมกับ B4IG จะช่วยให้ชไนเดอร์ อิเล็คทริค สร้างความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม

และความริเริ่มในการแก้ไขปัญหาความเลื่อมล้ำด้านพลังงาน (Social Innovation to Tackle Energy Poverty) ซึ่งปัจจุบันโครงการความริเริ่มดังกล่าวได้ให้การสนับสนุนอยู่ถึง 42 โครงการ และช่วยให้ประชาชนกว่า 40,000 รายได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการ

โดยในเดือนกันยายน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้มีการประกาศในงาน Climate Week NYC ว่ากำลังเร่งดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในปี 2030 เพื่อสาธิตให้เห็นถึงการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนในระบบนิเวศขององค์กรได้ภายในปี 2025 หรืออีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net-zero emissions)

Schneider Electric
34 leading multinationals have signed a pledge to take concrete actions to ensure that the benefits of economic growth are shared far more widely. They will seek to tackle persistent inequalities of opportunity, reduce regional disadvantages and fight gender discrimination. Collectively, current B4IG members have a large social and economic footprint, with over 3 million employees and USD 1 trillion in annual turnover.

ภายในปี 2030 พร้อมกับการดึงซัพพลายเออร์ทั้งหมดให้เข้ามามีส่วนร่วมในซัพพลายเชนเพื่อสร้างความเป็นกลางด้านคาร์บอนให้ได้ภายในปี 2050 อีกทั้งยังได้กล่าวตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นเหล่านี้ในงาน Madrid COP25 ซึ่งจัดขึ้นปลายปีที่ผ่านมา โดยในกลุ่มมีการตอกย้ำคำมั่นสัญญาด้วยการเชื่อมโยงเข้ากับแรงจูงใจทางการเงินสำหรับพนักงานกว่า 50,000 ราย

และระดับผู้จัดการอาวุโสอีกราว 3,000 ราย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มธุรกิจชไนเดอร์ ได้แบ่งปันทั้งความมุ่งมั่นพยายาม และรางวัลอย่างทั่วถึงทั้งบริษัท รางวัลดังกล่าวยังถือเป็นสิ่งที่แสดงถึง ความมุ่งมั่นพยายามของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ยังถูกสะท้อนอยู่ในการจัดอันดับอื่น ๆ

ไม่ว่าจะเป็นดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ทั่วโลก (Dow Jones Sustainability World Index) เป็นเวลาติดต่อกันถึง 7 ปี นอกจากนี้ยังมี FTSE4GOOD Environmental Leaders Europe 40 index และการจัดอันดับในระดับ AAA ในดัชนี MSCI ตลอดจนดัชนี Vigeo Eiris World120 และ Europe120 รวมถึง France 120 โดยอยู่ในกลุ่มองค์กรที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ในแง่ความสำเร็จด้านการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว)
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.